Category Archives: Knowledge Management

Knowledge Management

knowl·edge·a·ble

/ˈnäləjəb(ə)l/

adjective

     intelligent and well informed.

     “They are very knowledgeable about livestock and pedigrees”

     synonyms: well informed, learned, well read, educated, well educated, erudite, scholarly, cultured, cultivated, enlightened


การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ภาคที่สาม ของการสร้างวีระบุรุษ ในสองภาคที่แล้ว เริ่มต้นจากการสร้างวีระบุรุษผู้นำ ในแบบผู้นำที่ให้การบริการธุรกิจ สู่ผู้นำสร้างพันธมิตรธุรกิจ และในวันนี้ มาถึงการสร้างวีระบุรุษผู้นำ แบบการสร้างการเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด การเติบโตแบบขั้นปกติ คือการซื้อมา และขายไป ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ระดับความเสี่ยงของธุรกิจต่ำ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดกระบวนการการซื้อ และการขายใช้เวลามากกว่า กล่าวคือระยะเวลาการซื้อ อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1ปี และขายได้อย่างคุ้มค่า อาจจะยาวนานถึง 3-5ปี และมีระดับความเสี่ยงของธุรกิจสูง ที่กล่าวถึงนี้ก็คือการซื้อ และการขายในการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าร่วมป็นเจ้าของกิจการครับไม่ใช่การซื้อขายสินค้าทั่วไป โดยทั่วไปประเภทการลงทุนมี 5 ประเภทด้วยกัน 1. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ ซึ่งผลตอบแทนหลักคืองินปันผล เมื่อธุรกิจมีกำไร 2. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ และเข้าไปมีสวนร่วมในการริหารเชิงกลยุทธ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจร่วมกับจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. การลงทุนในกิจการ โดยการร่วมทุน ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารธุรกิจกับผู้ร่วมทุน และรับผิดชอบกำไร หรือ ขาดทุนร่วมกัน 4. การลงทุนแบบการควบรวมกิจการ แบบเป็นมิตร ปรับโครงสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ ด้านการตลาด,การผลิตสินค้า และบริการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารการเงิน เพื่อให้กิจการทั้งสอง […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 5

ตอนนี้เราก็มาถึงการพัฒนาด้านที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรส่วนมากจะถือว่า ลูกค้า คือ พระเจ้า ดังนั้นการที่มีอะไรใหม่ๆ หรือมีสินค้า และบริการอะไรที่ตอบโจทย์ อันที่จะสร้างความพึงพอใจลูกค้า นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน การตอบสนองลูกค้า นับเป็นสิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่รู้จักกันก็คือ Business Model Canvas พัฒนารูปแบบโดย Alex Osterwalder ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้ทีมรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อาทิเช่น เริ่มตั้งแต่การสร้างคุณค่าตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร มีลูกค้ากี่กลุ่ม ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างพันธมิตร กิจกรรมหลักมีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น ถือว่าเป้นเครื่องมือที่ดี แต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องเสริม เพื่อให้การตอบสนองแก่ลูกค้า และองค์กรไม่ตกตกหลุมพลางของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือ Business Innovation Program ที่จะพาองค์กร และธุรกิจไปถึงฝั่งฝันอย่างที่วางไว้

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 4

การพัฒนาด้านนี้เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกระดับชั้น นั่นก็คือ ด้านกระบวนการ (Process) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนา และปรับปรุงด้านนี้ จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ISO, Six Sigma เป็นต้น แต่องค์กรส่วนมากอาจจะลืมเครื่องมือบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนำผลเหล่านั้นที่สามารถทำให้เห็นสาเหตุที่เป้นปัจจัยสำคัญในการของการพัฒนา และปรับปรุง เหล่านั้นก็คือ • การประเมินการบริการข้ามสายงาน (Cross Functional Service Evaluation) เป็นการวัดการทำงานภายในองค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ได้ส่งมอบให้ให้ฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง • การสร้างทีมแบบรู้ลึกเชิงธุรกิจ (Team Building) เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีหว่างบุคคล งาน และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะต้องทำงานประสานกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรม ที่ต้องใช้กำลัง หรือใช้สมองแก้ไข อย่างเป็นกลยุทธ์ • การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร หรือคนนอกองค์กร ที่ได้ลองผิด ลองถูกกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรวบรวม จัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำไปใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เวลา เพิ่มราย ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวล้วนแล้ว […]

การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

ในภาคที่ 1 เราได้เรียนรู้ การสร้างผู้นำบริการไปแล้ว (Service Leadership) ภาคที่ 2 นี้เราจะพัฒนาผู้นำให้ขึ้นสู่บทบาท ที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือการพัฒนาผู้นำ สู่การสร้าง พันธมิตรธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ หรือองค์กร (Synergy Leadership) อะไรคือผู้นำที่มุ่งการสร้างพันธมิตรธุรกิจ ? ไม่ว่าในมิติขององค์กร หรือมิติของธุรกิจ ก็ล้วนแต่มุ่งการเจริญเติบโตทั้งสิ้น การเติบโตตามลำพัง ก็สามารถทำได้ แตะดีกว่าถ้าเรามีคนเก่งแต่ละค้นทำงานร่วมกับเรา ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้เร็วกว่า มีคุณภาพมากกว่า ที่สำคัญที่สุดจะสามารถรักษาโอกาสการเติบโตให้ได้ เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ โดยผนึกกำลังจุดแข็งของเรา และจุดแข็งของพันธมิตร เอาชนะคู่แข่งขัน ประเภทที่ 1 พันธมิตรภายในองค์กร หมายถึง พันธมิตรภายในองค์กร กล่าวคือระหว่างหน่วยงานภายใน อาทิฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองดักร โดยใช้ Survey online ซึ่งถ้าผนึกกำลังกับฝ่าย เก็จะสามารถพัฒนาระบบสำรวจได้รวดเร็ว หรือ ผนึกกำลังระหว่างบริษัทในเครื่อ กับบริษัทในเครื่อ ประเภทที่ 2 พันธมิตรระหว่างองค์กร ภายใน กับองค์กรภายนอก อาทิ แนะนำบริษัทภายนอก […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 3

จากเรามีการวางรากฐานของการที่จะให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับการการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราก็ต้องมาวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงานทุกระดับที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามรูปภาพ โดยการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) นั้น ก่อนอื่นที่จะต้องมีการ – Evaluate ประเมิน และวัดความสามารถของพนักงานของเราก่อนว่ามีสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competencies) และสมรรถนะของอนาคตในธุรกิจ (Business Competencies) เพื่อที่ทราบว่าพนักงานของเรามีความสามารถหลักที่บุคลากรมีอยู่กับที่องค์กรคาดหวังว่าต่าง กันมากน้อยเพียงใด (Competency Gap) โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ 360 Degree Feedback – Design โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินสมรรถนะของพนักงาน มาวิเคราะห์ และออกแบบ การพัฒนาพนักงาน ถ้าด้านไหนมี Gap หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนางองค์กรจะต้องมีการทำแผน TDP ตลอดจน IDP โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ Re-skill, Up-skill – Implement การลงมือปฏิบัติ จะต้องทำตามแผน 5W1H คือ พัฒนา (What) เรื่องอะไร (How) วิธีการทำอย่างไร […]

เกมเศรษฐี | กลยุทธ์ธุรกิจ

หากพูดถึง เกมเศรษฐี กับคนวัย 20 ขึ้นไป แน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รู้จัก ที่จริงแล้วเกมเศรษฐีมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Monopoly ซึ่งเป็นต้นฉบับต่างประเทศ ว่าแต่เกมกระดานที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ธุรกิจยังไงนั้น จะถูกพูดถึงในย่อหน้าถัดไป ก่อนอื่นมาทำความรู้จักเกมเศรษฐี หรือ Monopoly กันหน่อย ชื่อเกมนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เนื่องจากมีที่มาจากเศรษฐีชาวอเมริกันที่มีตัวตนอยู่จริง เธอมีชื่อว่า Ellizabeth Magie Phillips และเป็นผู้สร้างเกมขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่า The Landlord Game เพื่อจำลองการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้ สร้างความเข้าใจเรื่องภาษี (single tax theory of Henry George) โดยได้จดสิทธิบัตรไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) แต่เกมในตอนนั้นก็เป็นเกมที่เล่นกันวงจำกัด จนกระทั่ง Charles B. Darrow ได้มาลองเล่นที่บ้านเธอแล้วนำไปพัฒนา ก่อนจะขายให้บริษัทพาร์คเกอร์ บราเธอร์ (Parker Brother) ที่พัฒนาต่อเรื่อยมาจนเป็น Monopoly แบบปัจจุบัน รูปแบบ วิธีการเล่น เกมเศรษฐีเป็นเกมกระดาน […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 2

หลังจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรานั้น จนมาถึงองค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงนี้ (Change Management) โดยเราจะต้องทำในจุดที่บอบบางที่สุด และเป็นแก่นของอค์กรเป็นอันดับแรก ก็คือ การสร้างวัฒนาธรรม หรือค่านิยมในองค์กร (Culture/Core Value) ตามรูปภาพ การสร้างวัฒนาธรรม หรือค่านิยมในองค์กร (Culture/Core Value) คือ การสร้าง การถ่ายทอด การนำไปใช้ และการตระหนักถึงให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรูป   – ผู้บริหาร (Management) เป็นหัวเรือใหญ่ที่ผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำขององค์กรจะต้องสื่อสารคุณลักษณะคนในองค์กร หรือ DNA คนในองค์กรจะต้องเป็นคนอย่างไร และผู้บริหารจะต้องแสดงถึงพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้กับคนในองค์กรได้เป็นและปฏิบัติตาม เพราะนิสัยเด็กจะเป็นอย่างไรนั้น ให้ดูจากการเลี้ยงดูจากครอบครัว โดยบริษัทก็เปรียบเสมือนครอบครัวอีกหลัง ที่จะสั่งสอน และเลี้ยงดูคนในครอบครัวว่าจะมีนิสัยอย่างไร ซึ่งนิยมใช้เป็น Town Hall หรือ Top Management Say Hi! – นโยบาย (Policy) […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 1

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง ระดับประเทศ ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล ดังนั้นเราควรจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหตูการณ์นี้จะเปลี่ยนแปลงไป (Change) ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง เราจะเห็นได้ชัดว่าทุกวันนี้อาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ อาชีพที่ต้องมีการสนทนา พบปะพูดคุย เห็นหน้า สัมผัสร่างกาย และอยู่รวมกัน เพราะไวรัสตัวนี้สามารถติดต่อได้ง่ายเพียงเราอยู่ร่วมกันในสถานที่เดียวกัน เช่น การอบรมแบบพบปะเห็นหน้า (Offline), ร้านอาหารที่ให้ลูกค้าเข้ามารับประทานที่ร้าน และร้านเสริมสวย เป็นต้น ในเหตุการณ์วิกฤต (Crisis) เช่นนี้ก็เป็นโอกาส (Opportunity) ของคนที่มีอาชีพเดิมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสนี้ ส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราจะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจุจบัน ก็คือ อาชีพบริการส่งอาหารที่บ้าน ขณะนี้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เพราะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการออกนอกบ้านไปซื้อของ และอาหารมาดำรงชีพในแต่ละวัน ซึ่งทำให้ธุรกิจประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และบริษัทต่างๆ จึงต้องหันมาปรับกลยุทธ์ในองค์กรเพื่อรับการเป็นแปลงในปัจจุบันที่ต้องแสวงหาหนทางการอยู่รอด (Survivor) ของธุรกิจโดยวิธีช่องทางการทำงานแบบใหม่เกิดขึ้นตามมา เช่น พนักงานขายหน้าร้าน (Offline) ต้องปรับเปลี่ยนจากการขาย (Offline) กลายเป็นขายของทางออนไลน์ (Online) แทน ดังนั้นผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของแผนงานที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยลำดับแรกที่จะทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องมาจากองค์กรเองมีแนวทางที่แน่ชัด และทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นว่ามันสอดคล้องกับชีวิตการทำงานในทุกๆ วัน […]

วีรบุรุษของธุรกิจ ภาค 1 / 3 (Heroes of the business)

ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีรบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีรบุรุษจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตาม สถานการณ์ก็คงไม่เรียกว่าวีรบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำ ในสถานการณ์ต่างๆและสามารถปฎิบัติภารกิจนั้นนั้นสำเร็จรู้ล่วงไปตามแผนงานที่วางไว้ท่านก็จะกลายเป็นวีรบุรุษ ช่องว่างของคำว่าผู้นำกับความสำเร็จก็คือคำว่า ปฎิบัติภารกิจ ประเด็นสำคัญจะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จจนกลายเป็นวีรบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฎิบัติภารกิจท่านต้องวางตัวเองในฐานะผู้นำที่ให้บริการแก่ธุรกิจ (Service leadership) อาจแบ่งประเภทของการบริการได้เป็น 3 ประเภท (Entrepreneurship) ประเภทที่ 1 ให้บริการพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิดแบบเถ้าแก่รอบรู้แนวคิดธุรกิจทั้งด้านการตลาด , การบริหารบุคคลการ, บริหารการผลิตสินค้า/บริการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กรให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ (Virtual organization) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน Operation มากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรไปทำงานที่สร้างมูลราคาเพิ่ม (project Base) ประเภทที่ 3 ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งที่เป็นตัวเงินอาทิลดรายจ่าย, เพิ่มผลผลิต, เพิ่มรายได้ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิความพึงพอใจของพนักงานและหรือของลูกค้า   พบกันใหม่ภาค 2

เรามาสร้าง นามบัตร QR Code กันเถอะ

vCard คือนามบัตรเสมือน แสดงในรูปแบบ QR Code ที่มีข้อความที่แทนนามบัตร รวมถึงใส่รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นรูปของเรา อีกทั้งข้อมูลพื้นฐานบนนามบัตรก็สามารถใส่เข้าไปได้เช่นกัน เช่น อีเมล ตำแหน่ง บริษัท เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ แต่ก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนว่า QR Code คืออะไร QR Code คืออะไร เราจะคุ้นเคย หรือเคยชินกับ กับสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม ขีดๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นตามร้านสะดวกซื้อ หนังสือ ตาม Website ต่างๆ โดยเฉพาะปัจจุบัน กำลังนิยมในเรื่องการการชำระเงิน e-wallet เราเรียกสัญลักษณ์ดังกล่าวว่า QR Code QR Code ย่อมาจาก Quick Response เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1994 โดยบริษัท Denso Wave โดยใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในสื่อโฆษณ่ต่างๆ […]