การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 4

การพัฒนาด้านนี้เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกระดับชั้น นั่นก็คือ ด้านกระบวนการ (Process) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร

การพัฒนา และปรับปรุงด้านนี้ จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ISO, Six Sigma เป็นต้น แต่องค์กรส่วนมากอาจจะลืมเครื่องมือบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนำผลเหล่านั้นที่สามารถทำให้เห็นสาเหตุที่เป้นปัจจัยสำคัญในการของการพัฒนา และปรับปรุง เหล่านั้นก็คือ

https://unsplash.com/

การประเมินการบริการข้ามสายงาน (Cross Functional Service Evaluation) เป็นการวัดการทำงานภายในองค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ได้ส่งมอบให้ให้ฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง

https://unsplash.com/

การสร้างทีมแบบรู้ลึกเชิงธุรกิจ (Team Building) เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีหว่างบุคคล งาน และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะต้องทำงานประสานกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรม ที่ต้องใช้กำลัง หรือใช้สมองแก้ไข อย่างเป็นกลยุทธ์

https://unsplash.com/

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร หรือคนนอกองค์กร ที่ได้ลองผิด ลองถูกกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรวบรวม จัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำไปใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เวลา เพิ่มราย ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

https://unsplash.com/

ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวล้วนแล้ว ผ่านการใช้จากองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สู่ความยั่งยืน ดังเปรียบเสมือนหมอที่ตรวจคนไข้ โดยวินิจฉัยข้อมูลที่ได้จากการตรวจ หลังจากนั้นจึงจะสามารถจ่ายยารักษาโรคได้ถูกต้องตามอาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *