Category Archives: Knowledge Management

Knowledge Management

knowl·edge·a·ble

/ˈnäləjəb(ə)l/

adjective

     intelligent and well informed.

     “They are very knowledgeable about livestock and pedigrees”

     synonyms: well informed, learned, well read, educated, well educated, erudite, scholarly, cultured, cultivated, enlightened


คุณรู้หรือไม่ สุขภาพองค์กร คุณเป็นเช่นไร ?

Employee Engagement Survey เครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจความผูกพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทุกแห่ง จำเป็นที่จะต้องใช้บุคคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำธุรกิจ ถือว่าเป็นทรัพยกรที่มีค่าอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องรักษาไว้ ซึ่งในภาวะการแข่งขันในปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ จะใช้สิ่งต่างๆ ที่จะจูงใจ และดึงดูดให้บุคลากรที่อยู่นอกองค์กรมาร่วมงาน อาทิเช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่สูง สวัสดิการที่ครอบคลุมครอบครัวของพนักงาน จำนวนประเภทการลาต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูให้บุคลากรภายนอก รวมไปถึงคนเก่ง ที่มีความสามารถอยากที่จะมาร่วมทำงานกับเรา การที่เราจะป้องกัน เพื่อไม่ใช่คนเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถไม่ให้ออกจากองค์กรของเราไปอยู่กับองค์กรคู่แข่ง หรือองค์กรอื่นๆ เราจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้ถึงจุดที่องค์กรจะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้ทำงานอย่างมีความสุขกาย และสุขใจ เพื่อเป็นการป้องกัน ตลอดจนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรทำงานในองค์กรที่มีความสุข ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 โดยเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจความผูกพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์กรนั้น จะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ทำการประเมิน และผู้ที่สามารถนำผลนั้นไปนำเสนอ และแก้ไขในลำดับต่อไป ยิ่งทุกวันนี้ระบบสาระสนเทศน์มีผลต่อการสื่อสารที่ทำให้องค์กรกับบุคลากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสำรวจมีความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรจะต้องในระบบ Online เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการหาพึงพอใจดังกล่าว เครื่องมือนั้นก็คือ E-Employee Engagement Survey เป็นเครื่องหนึ่งที่ใช้ในการสำรวจวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในมิติต่างๆ ผ่านระบบ Online ที่ผู้ประเมิน และผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ E-Employee Engagement Survey […]

Knowledge Management คือ อะไร มาหาคำตอบกันทางนี้เลย

Knowledge Management คือ

ปัจจุบันเพื่อนๆ คงได้ยินกับคำว่า KM ไม่มากก็น้อย บางคนก็อาจจะบอกว่า KM ย่อมาจาก Kilometer เป็นหน่วยวัดระยะทางล่ะซิ!

สร้างความสำเร็จในการทำงาน…ด้วยตัวคุณเอง (ตอนที่ 2)

สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยตัวคุณเอง

ในตอนที่แล้วเราได้รู้หลักที่ช่วยให้เรา สร้างความสำเร็จในการทำงาน ด้วยตัวเอง ในหลัก D-E-V-E-L-O-P และทราบถึงความหมายของ 3 ตัวแรกกันไปแล้ว

สร้างความสำเร็จในการทำงาน…ด้วยตัวคุณเอง (ตอนที่ 1)

สร้างความสำเร็จในการทำงาน

แต่ละคนย่อมมีความต้องการและความคาดหวังให้งานของตนประสบผลสำเร็จ โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานที่แตกต่างกันไป

สู่เส้นทางจริงของชีวิตการทำงาน ถูกผิดใครหยั่งรู้ นามปากาของผู้เขียน “กองหลังหมายเลข 9”

ชีวิตการทำงาน

หลังจากจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาการบริหารงานบุคคล พวกเราชาว HR. แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

การ คัดคนเข้าทำงาน เป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดขององค์กร

คัดคนเข้าทำงาน

การ คัดคนเข้าทำงาน ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจไปข้างหน้า อยู่กับที่ หรือถอยหลัง จนอาจดับสลาย

เปิดปฏิบัติการงาน HR ครั้งใหญ่กับ Risk Management

Risk Management คือ

Risk Management คือ กระบวนการที่หลายองค์กรใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือให้มีผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง