การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 2

หลังจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเรานั้น จนมาถึงองค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ และแผนงานในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงนี้ (Change Management) โดยเราจะต้องทำในจุดที่บอบบางที่สุด และเป็นแก่นของอค์กรเป็นอันดับแรก ก็คือ การสร้างวัฒนาธรรม หรือค่านิยมในองค์กร (Culture/Core Value) ตามรูปภาพ

การสร้างวัฒนาธรรม หรือค่านิยมในองค์กร (Culture/Core Value) คือ การสร้าง การถ่ายทอด การนำไปใช้ และการตระหนักถึงให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยมีด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรูป

 

https://unsplash.com/

– ผู้บริหาร (Management) เป็นหัวเรือใหญ่ที่ผู้บริหาร ตลอดจนผู้นำขององค์กรจะต้องสื่อสารคุณลักษณะคนในองค์กร หรือ DNA คนในองค์กรจะต้องเป็นคนอย่างไร และผู้บริหารจะต้องแสดงถึงพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นแบบอย่าง (Role Model) ให้กับคนในองค์กรได้เป็นและปฏิบัติตาม เพราะนิสัยเด็กจะเป็นอย่างไรนั้น ให้ดูจากการเลี้ยงดูจากครอบครัว โดยบริษัทก็เปรียบเสมือนครอบครัวอีกหลัง ที่จะสั่งสอน และเลี้ยงดูคนในครอบครัวว่าจะมีนิสัยอย่างไร ซึ่งนิยมใช้เป็น Town Hall หรือ Top Management Say Hi!

https://unsplash.com/

– นโยบาย (Policy) เป็นทิศทางให้พนักงานทุกระดับได้ดำเนินงานต่างๆ ที่ดับรับมอบหมายให้สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรได้กำหนดและให้แนวทางไว้ โดยองค์กรชั้นนำทั่วไปนิยมใช้ Corss KPI หรือ Co-KPI (การวางแผนงานร่วมกัน)

https://unsplash.com/

– โครงสร้างองค์กร (Structure) เป็นการออกแบบองค์กรในการดำเนินงานให้เป็นไปตาม และเหมาะสมกับภาวะการแข่งขันธุรกิจในปัจจุบัน โดยองค์กรชั้นนำทั่วไปนิยมใช้ Virtual Structure (โครงสร้งเครือข่าย)

https://unsplash.com/

– สิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นการออกแบบ สร้าง และจูงใจในการทำให้สิ่งรอบๆ ตัวของพนักงาน ทั้งที่พนักงานสามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรม หรือไม่สามารถจับต้องได้ เพื่อผลักดันพนักงานเกิดแรงบันดาลใจที่สนุกในการทำงานในทุกๆ วัน โดยองค์กรชั้นนำทั่วไปนิยมใช้ Employee Engagement Survey (การสำรวจความผูกพันธ์พนักงานที่มีต่อองค์กร)

 

แล้วพบกันใหม่ในตอนที่ 3 ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *