การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

ในภาคที่ 1 เราได้เรียนรู้ การสร้างผู้นำบริการไปแล้ว (Service Leadership) ภาคที่ 2 นี้เราจะพัฒนาผู้นำให้ขึ้นสู่บทบาท ที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือการพัฒนาผู้นำ สู่การสร้าง พันธมิตรธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ หรือองค์กร (Synergy Leadership)

https://unsplash.com/
อะไรคือผู้นำที่มุ่งการสร้างพันธมิตรธุรกิจ ?
ไม่ว่าในมิติขององค์กร หรือมิติของธุรกิจ ก็ล้วนแต่มุ่งการเจริญเติบโตทั้งสิ้น การเติบโตตามลำพัง ก็สามารถทำได้ แตะดีกว่าถ้าเรามีคนเก่งแต่ละค้นทำงานร่วมกับเรา ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้เร็วกว่า มีคุณภาพมากกว่า ที่สำคัญที่สุดจะสามารถรักษาโอกาสการเติบโตให้ได้ เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ โดยผนึกกำลังจุดแข็งของเรา และจุดแข็งของพันธมิตร เอาชนะคู่แข่งขัน

https://unsplash.com/
ประเภทที่ 1 พันธมิตรภายในองค์กร หมายถึง พันธมิตรภายในองค์กร กล่าวคือระหว่างหน่วยงานภายใน อาทิฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองดักร โดยใช้ Survey online ซึ่งถ้าผนึกกำลังกับฝ่าย เก็จะสามารถพัฒนาระบบสำรวจได้รวดเร็ว หรือ ผนึกกำลังระหว่างบริษัทในเครื่อ กับบริษัทในเครื่อ

https://unsplash.com/
ประเภทที่ 2 พันธมิตรระหว่างองค์กร ภายใน กับองค์กรภายนอก อาทิ แนะนำบริษัทภายนอก มาซื้อสินด้ของบริษัทเรา เท่ากับเพิ่มรายได้ไพกับบริษัทของเราโดยตรง

https://unsplash.com/
ประเภทที่ 3 พันธมิตรระหว่าง องศ์กรภายนอก กับ องศักรภายนอกภายนอก อาทิ จัดหาสถาบันการเงินเพื่อให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ระยะเลผ่อนชำระนาน ให้กับบริษัทคู่ค้าเพื่อขยายกิจการธุรกิจของเราก็จะสร้างความผูกพัน และจงรักภักดีกับธุรกิจคู่ค้าได้ในระยะยาว

https://unsplash.com/
กล่าวโดยสรุป การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ช่วยเพิ่มการสร้างโอกาสในการสร้างผลงาน และโอกาสสร้างความสำเร็จในการสร้างผลงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้นำที่ดีต้องแสวงหาโอกาสอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างการผนึกกำลังในทุกรูปแบบเพื่อการเติบโตของธุรกิจ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *