“Create Intelligent Business Tool for the Disruptive Technology Age”

Service Lists

Intelligent Dashboard (WR)

ระบบแสดงข้อมูลในมิติต่างๆผ่านการแสดงผลรูปแบบกราฟ ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด

ปัจจุบันนี้ข้อมูลถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ หรือเราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Big Data ซึ่งการนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลนั้น หากแสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูล จะทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลได้ยาก ระบบ Intelligent Dashboard จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ สำหรับการแสดงผลข้อมูลลักษณะนี้

Business Intelligent Survey

E-Survey ระบบแบบสำรวจออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง

ระบบแบบสำรวจออนไลน์ เป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกอีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการประมวลผลและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบ การประมวลผลและรูปแบบรายงาน ตามลักษณะการใช้งานโดยการใช้งานนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกสามารถเข้าถึงระบบผ่าน Smart phone, Tablet, Notebook รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เข้าถึง internet ได้

Business Development Software

สำหรับการพัฒนา Application ทางธุรกิจตามที่ลูกค้าต้องการ

เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การทำให้องค์กรมีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่นองค์กรระดับโลกที่มีการตื่นตัวกับ Digiltal Disruption

Business Development Software จึงเป็น Solution สำหรับองค์กรที่ต้องการ Application ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

Intelligent People Solution

ระบบที่สามารถสนับสนุนด้านการบริหารบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ได้ด้วยการหาความต้องการ การวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามผล ตลอดจนสามารถนำผลของระบบนี้ ไปวิเคราะห์ภาพรวมในด้านต่างๆขององค์กร อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกหน่วยงาน และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัวระบบ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458