“Create Effective Business Strategy Development”

Service Lists

Business Innovation Program

“Become The Great Leader”

The core component to make wealthy come from people especially a leader
because of any business activities being driven by people

“Any success start at Great leader”

  • Your leader will know, understand applied global leader attributes to your existing and also future leader.

“Only great leader can’t make big success but team can do it”

  • Your leader will able to understand multi-tool kids to coach your team achieve the goals.

“Sustainability growth is ultimate goals in any business”

  • Your leader will know the guideline to dig deeper to any business activities to focus on boost up wealthy

“Make Sustainability growth becomes true ”

  • Your leader to know how to go step by step to run the business project effectively

Business Strategy Workshop

การวางกลยุทธ์ธุรกิจ ไม่ต้องอ่านสามก๊กให้ทะลุ คุณก็เป็น “ขงเบ้ง” ได้

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจก็เหมือนกับการมีเข็มทิศชี้นำทิศทางความเป็นไปของธุรกิจให้กับองค์กรของท่าน โดยจะต้องใช้วิสัยทัศน์พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาเป็นหัวใจสำคัญ ธุรกิจจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยแรงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้

นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องรู้จักคิดและวางแผนให้เป็นระบบรอบคอบเพื่อให้การทำธุรกิจนั้นดำเนินไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดห
วัง นั่นคือ ความสำเร็จขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • เพื่อให้องค์กรสามารถรู้เป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างประสบความสำเร็จ
  • ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินุรกิจได้อย่างมีระบบขั้นตอน

Business War Room

ประมวลผลธุรกิจอย่างแม่นยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว

วอร์รูม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเงิน ระบบการบริหารภายในและภายนอก รวมทั้งการบริหารบุคลากรในองค์

ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ประมวลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
  • ใช้เวลาน้อย ช่วยประหยัดเวลาในการประมวลผลภาพรวมขององค์กร
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนสำคัญในการประมวลผลภาพรวมของธุรกิจ

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458

FOLLOW US