การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 3

จากเรามีการวางรากฐานของการที่จะให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับการการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราก็ต้องมาวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงานทุกระดับที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามรูปภาพ

โดยการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) นั้น ก่อนอื่นที่จะต้องมีการ

https://unsplash.com/
Evaluate ประเมิน และวัดความสามารถของพนักงานของเราก่อนว่ามีสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competencies) และสมรรถนะของอนาคตในธุรกิจ (Business Competencies) เพื่อที่ทราบว่าพนักงานของเรามีความสามารถหลักที่บุคลากรมีอยู่กับที่องค์กรคาดหวังว่าต่าง กันมากน้อยเพียงใด (Competency Gap) โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ 360 Degree Feedback

https://unsplash.com/
Design โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินสมรรถนะของพนักงาน มาวิเคราะห์ และออกแบบ การพัฒนาพนักงาน ถ้าด้านไหนมี Gap หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนางองค์กรจะต้องมีการทำแผน TDP ตลอดจน IDP โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ Re-skill, Up-skill

https://unsplash.com/
Implement การลงมือปฏิบัติ จะต้องทำตามแผน 5W1H คือ พัฒนา (What) เรื่องอะไร (How) วิธีการทำอย่างไร (Where) ทำที่ไหน (Who) ใครรับผิดชอบ (Why) ทำไมถึงทำ (When) วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด

https://unsplash.com/
Follow up การติดตามผลการพัฒนา จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แน่นอน และเป็นมาตรฐานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมวางแผน และร่วมกันสร้างคำมั่นสัญญาในการวัดผล ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้ระบบติดตามผลการพัฒนาเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้เพียงใช้เทคโนโลยี ในการเข้าถึงเข้ามูลทุกที่ ทุกเวลา

แล้วพบกันในตอนที่ 4 ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *