การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 8

เมื่อเราได้ทีการเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติแล้วนั้น จะแสดงให่เห็นว่าองค์กรของเราได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่หน่วยงานหลังบ้าน จนไปถึงหน่วยงานหน้าบ้าน ซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คงหนีไปพ้นหน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องหา และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เครื่องมือดังกล่าวซ้ำๆ จนเกิดเป็นนิสัย หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนาธรรมขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับโลก 4.0 องค์กรควรหาเทคโนโลยีที่เป้นดิจิตอล (Digital) รวมไปถึงปญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น

https://unsplash.com/

ดังนั้น การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องสร้าง และถ่ายทอดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของพนักงานทุกคน โดยเราสามารถใช้หลักทฤษฎีของ John Kotter เป็นแบบอย่างของขั้นตอนการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเครื่องมือต่างๆ ที่ได้แบ่งปันกันมาตั้งแต่ ตอนที่ 1-8 เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้แก่องค์กรควรจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท และการทำงาน (Lifestyle) องค์กร โดยสามารถเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ได้ที่ Global Pro Business Solutions

https://unsplash.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *