Category Archives: Knowledge Management

Knowledge Management

knowl·edge·a·ble

/ˈnäləjəb(ə)l/

adjective

     intelligent and well informed.

     “They are very knowledgeable about livestock and pedigrees”

     synonyms: well informed, learned, well read, educated, well educated, erudite, scholarly, cultured, cultivated, enlightened


7 เทคนิคสู่การเพิ่มผลผลิตด้วยตัวคุณเอง

เราทุกคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรล้วนแล้วแต่สามารถช่วยสรรค์สร้างองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพได้ทั้งสิ้น จริงอยู่ที่บางลักษณะงานเป็นดั่งฟันเฟืองที่ต้องหมุนตามงานอื่นๆ แต่ถึงกระนั้นก็อย่าได้ดูถูกคุณค่าของตัวเอง เพราะแต่ละฟันเฟือง ก็มีความคิด ความต้องการและความสร้างสรรค์ เป็นของตัวเอง ดังนั้นอย่าลืมว่า เรามีเป้าหมายในชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกัน แม้ว่าเราจะไม่สามารถเปลี่ยนองค์กรให้สมบูรณ์แบบได้ในทันที แต่เราสามารถเริ่มเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพนักงานชั้นเลิศได้ก่อนในวันนี้ สำหรับวันนี้ก็อยากจะแนะนำ “ 7 เทคนิควิธีการเพื่อเป็นคนคุณภาพมี Productivity ที่สูง ” ข้อที่ 1 – การวางแผนและปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด เพราะแผนงานคือกรอบความคิดที่เราได้กำหนดไว้แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะได้รับการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้   เมื่อมีแผนแล้วจะต้องแตกแผนใหญ่ออกเป็นแผนย่อย ปฏิบัติและตรวจประเมินเป็นระยะ ข้อที่ 2 – จัดลำดับของงานที่สำคัญว่าจะทำ หลายครั้งที่การทำงานขาดการจัดลำดับความสำคัญ สิ่งที่ได้รับกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการในขณะนั้น แต่สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนกลับไม่เสร็จหรือยังไม่ได้เริ่มกระทำ ซ้ำร้ายถ้างานนั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องหรือส่งต่อให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ก็อาจทำให้หน่วยงานอื่น ๆ ต้องล่าช้าตามไป ข้อที่ 3 – บริหารการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งที่สำคัญในการลดระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ คือการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือให้อยู่ในบริเวณใกล้มือ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษโน้ต ปากกา หรือฐานข้อมูลบางอย่างที่จำเป็นต้องตอบคำถามได้ในทันที อีกทั้งในการโทรออกแต่ละครั้ง ก็ควรมีรายการคำถาม หรือหัวข้อที่จะติดต่อให้ครบ จะได้ไม่ต้องติดต่อกันหลายๆรอบ ข้อที่ 4 – ไม่จับปลาสองมือ ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการมีกิ๊กแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญ […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 7

การบริหารธุรกิจท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับ ผู้นำองค์กร ทุกระดับชั้น ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความอยู่รอดที่มีการ Disruption ทุกวันนี้ ส่วนการจะทำให้ธุรกิจ (Business) อยู่รอดได้อย่างไรนั้น เรามีเครื่องมือที่จะสร้างความ และพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เครื่องมือการสามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนในธุรกิจ โดยทำให้ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น สามารถเข้าถึงกลยุทธ์ซึ่งกันและกัน ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้จำลองขึ้น รวมไปถึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่ง (Successor) หรือผู้ที่ทางองค์กรเล็งเห็นว่ามีศักยภาพ (Talent) ในการที่จะเป็นผู้บริหารต่อไป โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ ผ่านเครื่องมือ Business Simulation และเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้ผ่านเครื่องมือนี้แล้ว เหมาะกับที่จะต้องร่วมกันลงมือกำหนดบริบท และทิศทางการดำเนินงาน โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ ผ่าน Business Strategy Workshop จากวิสัยทัศน์ ลงไปสู่ Action Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

สำเร็จเป้าหมายด้วยเครื่องมือระดมสมองไซเบอร์ (Achieving goal by Cyber Brainstorming tools) ตอนที่ 1

ปกติในการทำงานก็จะมีเป้าหมาย ปัญหา หรือสิ่งที่เราคิดคนเดียวไม่ออกและหากคิดได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิธีการที่ดีไหม วันนี้จึงอยากแนะนำเครื่องมือระดมสมองเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน การเรียน หรือชีวิตประจำวันกัน โดยวันนี้ขอแนะนำ “แผนภูมิกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram)” แผนภูมิกลุ่มเชื่อมโยงเป็นวิธีที่จะช่วยให้มีความเข้าใจปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหามากขึ้น โดยจะมองภาพอย่างเป็นระบบ รวบรวมข้อมูลจากการบอกด้วยวาจา การคาดการณ์ ความคิดเห็น และเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน นอกจากจะมีประโยชน์ในการมองปัญหาแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม และการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของกลุ่มด้วย ซึ่งทำได้ง่ายมากเลย ตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เราต้องตัดสินใจเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการ ขั้นตอนที่ 2 ทำการเก็บข้อมูลจากการระดมสมองภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะด้วยจากคำพูด ความจริง หรือความคิด เราจะเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ และเป้าหมายเท่านั้น ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลใส่กระดาษ โดยการเขียนประเด็นจากข้อมูลที่ได้มา ข้อมูล 1 ใบต่อ 1 เรื่อง ให้แต่ละคนเขียนในกระดาษของตัวเองเป็นต้น ขั้นตอนที่ 4 ให้วางกระดาษที่ได้มาทั้งหมด อ่านว่าแต่ละใบมีความคล้ายกันไหม ถ้าใบไหนเขียนสับสนหรือไม่ชัดเจน ให้ทำการเขียนใหม่ แล้วก็แยกเป็นกลุ่มไว้ จากนั้นก็ก็เขียนประโยคสั้นๆ ให้ได้ใจความที่สะท้อนถึงกลุ่มข้อมูลนั้น กระดาษที่ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลเราจะเรียกว่า “ใบเชื่อมโยง (Affinity Card)” ขั้นตอนที่ 5 […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 6

การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ก็มาถึงด้านที่เป็นหัวใจหลักของการวัดผระสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจนั่นก็คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านนี้ เป็นตัววัดว่าการบริหารจัดการในองค์กรของท่านเป็นอย่างไร โดยองค์กรส่วนมากจะดูจากกำไรจากผลประกอบการเป็นหลัก ซึ่งจะสะท้อนการถึงประสิทธิภาพของการบริหารว่าเป็นอย่างไร โดยการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน จะเป็นผลลัพธ์ที่ต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่แรกก็คือ การสร้างวัฒนธรรม (Culture/Core Value) กระบวนการทำงาน (Process) การบริหารลูกค้า (Customer) แล้วจึงส่งผลว่ากระวนการที่เราวางแผน และลงมือปฏิบัติมาทั้งหมดนั้น มันได้ผลมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ด้านการเงิน (Financial) เป็นตัวสะท้อน จึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยผู้บริหารในการติดตาม (Monitoring) ว่าในส่วนต่างๆขององค์กรที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เหมือน Value Chain เป็นอย่างไรบ้าง โดยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นปัญหา (Root Cause) และร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา ในเชิง Preventive และ Proactive ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนไปถึงองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ ผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า Business War Room หรือสามารถติดตามบทความ >> วอร์รูม (War Room) << จาก link นี้ได้เลยครับ

วอร์รูม (War Room)

วอร์รูม (War Room) ฟังอาจจะดูน่ากลัว แต่ในทางธรุกิจ ห้องวอร์รูม คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ ดังนั้นห้องวอร์รูม คือ ห้องที่องค์กร หรือหน่วยงานใช้ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาธุรกิจแบบองค์รวม ห้องวอร์รูม ใช้ concept ของ Balanced Scorecard เข้ามาช่วยพัฒนา ดังนั้น Balanced Scorecard เป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานสมัยใหม่ และได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กรจะได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา balanced scorecard จะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุก ๆ ด้าน มากกว่าที่จะใช้มุมมองด้านการเงินเพียงด้านเดียว […]

การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ภาคที่สาม ของการสร้างวีระบุรุษ ในสองภาคที่แล้ว เริ่มต้นจากการสร้างวีระบุรุษผู้นำ ในแบบผู้นำที่ให้การบริการธุรกิจ สู่ผู้นำสร้างพันธมิตรธุรกิจ และในวันนี้ มาถึงการสร้างวีระบุรุษผู้นำ แบบการสร้างการเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด การเติบโตแบบขั้นปกติ คือการซื้อมา และขายไป ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ระดับความเสี่ยงของธุรกิจต่ำ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดกระบวนการการซื้อ และการขายใช้เวลามากกว่า กล่าวคือระยะเวลาการซื้อ อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1ปี และขายได้อย่างคุ้มค่า อาจจะยาวนานถึง 3-5ปี และมีระดับความเสี่ยงของธุรกิจสูง ที่กล่าวถึงนี้ก็คือการซื้อ และการขายในการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าร่วมป็นเจ้าของกิจการครับไม่ใช่การซื้อขายสินค้าทั่วไป โดยทั่วไปประเภทการลงทุนมี 5 ประเภทด้วยกัน 1. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ ซึ่งผลตอบแทนหลักคืองินปันผล เมื่อธุรกิจมีกำไร 2. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ และเข้าไปมีสวนร่วมในการริหารเชิงกลยุทธ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจร่วมกับจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. การลงทุนในกิจการ โดยการร่วมทุน ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารธุรกิจกับผู้ร่วมทุน และรับผิดชอบกำไร หรือ ขาดทุนร่วมกัน 4. การลงทุนแบบการควบรวมกิจการ แบบเป็นมิตร ปรับโครงสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ ด้านการตลาด,การผลิตสินค้า และบริการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารการเงิน เพื่อให้กิจการทั้งสอง […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 5

ตอนนี้เราก็มาถึงการพัฒนาด้านที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรส่วนมากจะถือว่า ลูกค้า คือ พระเจ้า ดังนั้นการที่มีอะไรใหม่ๆ หรือมีสินค้า และบริการอะไรที่ตอบโจทย์ อันที่จะสร้างความพึงพอใจลูกค้า นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน การตอบสนองลูกค้า นับเป็นสิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่รู้จักกันก็คือ Business Model Canvas พัฒนารูปแบบโดย Alex Osterwalder ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้ทีมรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน อาทิเช่น เริ่มตั้งแต่การสร้างคุณค่าตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร มีลูกค้ากี่กลุ่ม ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างพันธมิตร กิจกรรมหลักมีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น ถือว่าเป้นเครื่องมือที่ดี แต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องเสริม เพื่อให้การตอบสนองแก่ลูกค้า และองค์กรไม่ตกตกหลุมพลางของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือ Business Innovation Program ที่จะพาองค์กร และธุรกิจไปถึงฝั่งฝันอย่างที่วางไว้

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 4

การพัฒนาด้านนี้เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกระดับชั้น นั่นก็คือ ด้านกระบวนการ (Process) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนา และปรับปรุงด้านนี้ จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ISO, Six Sigma เป็นต้น แต่องค์กรส่วนมากอาจจะลืมเครื่องมือบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนำผลเหล่านั้นที่สามารถทำให้เห็นสาเหตุที่เป้นปัจจัยสำคัญในการของการพัฒนา และปรับปรุง เหล่านั้นก็คือ • การประเมินการบริการข้ามสายงาน (Cross Functional Service Evaluation) เป็นการวัดการทำงานภายในองค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ได้ส่งมอบให้ให้ฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง • การสร้างทีมแบบรู้ลึกเชิงธุรกิจ (Team Building) เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีหว่างบุคคล งาน และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะต้องทำงานประสานกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรม ที่ต้องใช้กำลัง หรือใช้สมองแก้ไข อย่างเป็นกลยุทธ์ • การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร หรือคนนอกองค์กร ที่ได้ลองผิด ลองถูกกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรวบรวม จัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำไปใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เวลา เพิ่มราย ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวล้วนแล้ว […]

การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

ในภาคที่ 1 เราได้เรียนรู้ การสร้างผู้นำบริการไปแล้ว (Service Leadership) ภาคที่ 2 นี้เราจะพัฒนาผู้นำให้ขึ้นสู่บทบาท ที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือการพัฒนาผู้นำ สู่การสร้าง พันธมิตรธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ หรือองค์กร (Synergy Leadership) อะไรคือผู้นำที่มุ่งการสร้างพันธมิตรธุรกิจ ? ไม่ว่าในมิติขององค์กร หรือมิติของธุรกิจ ก็ล้วนแต่มุ่งการเจริญเติบโตทั้งสิ้น การเติบโตตามลำพัง ก็สามารถทำได้ แตะดีกว่าถ้าเรามีคนเก่งแต่ละค้นทำงานร่วมกับเรา ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้เร็วกว่า มีคุณภาพมากกว่า ที่สำคัญที่สุดจะสามารถรักษาโอกาสการเติบโตให้ได้ เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ โดยผนึกกำลังจุดแข็งของเรา และจุดแข็งของพันธมิตร เอาชนะคู่แข่งขัน ประเภทที่ 1 พันธมิตรภายในองค์กร หมายถึง พันธมิตรภายในองค์กร กล่าวคือระหว่างหน่วยงานภายใน อาทิฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองดักร โดยใช้ Survey online ซึ่งถ้าผนึกกำลังกับฝ่าย เก็จะสามารถพัฒนาระบบสำรวจได้รวดเร็ว หรือ ผนึกกำลังระหว่างบริษัทในเครื่อ กับบริษัทในเครื่อ ประเภทที่ 2 พันธมิตรระหว่างองค์กร ภายใน กับองค์กรภายนอก อาทิ แนะนำบริษัทภายนอก […]

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอน 3

จากเรามีการวางรากฐานของการที่จะให้องค์กรเตรียมพร้อมรับมือกับการการเปลี่ยนแปลงแล้ว เราก็ต้องมาวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงานทุกระดับที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามรูปภาพ โดยการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากร (People) นั้น ก่อนอื่นที่จะต้องมีการ – Evaluate ประเมิน และวัดความสามารถของพนักงานของเราก่อนว่ามีสมรรถนะขององค์กร (Corporate Competencies) และสมรรถนะของอนาคตในธุรกิจ (Business Competencies) เพื่อที่ทราบว่าพนักงานของเรามีความสามารถหลักที่บุคลากรมีอยู่กับที่องค์กรคาดหวังว่าต่าง กันมากน้อยเพียงใด (Competency Gap) โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ 360 Degree Feedback – Design โดยการนำผลที่ได้จากการประเมินสมรรถนะของพนักงาน มาวิเคราะห์ และออกแบบ การพัฒนาพนักงาน ถ้าด้านไหนมี Gap หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนางองค์กรจะต้องมีการทำแผน TDP ตลอดจน IDP โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ Re-skill, Up-skill – Implement การลงมือปฏิบัติ จะต้องทำตามแผน 5W1H คือ พัฒนา (What) เรื่องอะไร (How) วิธีการทำอย่างไร […]