Tag Archives: Process

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 6

การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง ก็มาถึงด้านที่เป็นหัวใจหลักของการวัดผระสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจนั่นก็คือ ด้านการเงิน (Financial) ด้านนี้ เป็นตัววัดว่าการบริหารจัดการในองค์กรของท่านเป็นอย่างไร โดยองค์กรส่วนมากจะดูจากกำไรจากผลประกอบการเป็นหลัก ซึ่งจะสะท้อนการถึงประสิทธิภาพของการบริหารว่าเป็นอย่างไร โดยการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน จะเป็นผลลัพธ์ที่ต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่แรกก็คือ การสร้างวัฒนธรรม (Culture/Core Value) กระบวนการทำงาน (Process) การบริหารลูกค้า (Customer) แล้วจึงส่งผลว่ากระวนการที่เราวางแผน และลงมือปฏิบัติมาทั้งหมดนั้น มันได้ผลมากน้อยแค่ไหน โดยใช้ด้านการเงิน (Financial) เป็นตัวสะท้อน จึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยผู้บริหารในการติดตาม (Monitoring) ว่าในส่วนต่างๆขององค์กรที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เหมือน Value Chain เป็นอย่างไรบ้าง โดยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นปัญหา (Root Cause) และร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา ในเชิง Preventive และ Proactive ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้งภาครัฐ และเอกชนตลอดจนไปถึงองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ ผ่านเครื่องมือที่มีชื่อว่า Business War Room หรือสามารถติดตามบทความ >> วอร์รูม (War Room) << จาก link นี้ได้เลยครับ

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 4

การพัฒนาด้านนี้เป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างพนักงานผู้ปฏิบัติกับผู้บริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานทุกระดับชั้น นั่นก็คือ ด้านกระบวนการ (Process) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร การพัฒนา และปรับปรุงด้านนี้ จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถใช้เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น ISO, Six Sigma เป็นต้น แต่องค์กรส่วนมากอาจจะลืมเครื่องมือบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการนำผลเหล่านั้นที่สามารถทำให้เห็นสาเหตุที่เป้นปัจจัยสำคัญในการของการพัฒนา และปรับปรุง เหล่านั้นก็คือ • การประเมินการบริการข้ามสายงาน (Cross Functional Service Evaluation) เป็นการวัดการทำงานภายในองค์กร ตลอดจนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายที่ได้ส่งมอบให้ให้ฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้าง • การสร้างทีมแบบรู้ลึกเชิงธุรกิจ (Team Building) เป็นการสร้างความเข้าใจอันดีหว่างบุคคล งาน และความเข้าใจซึ่งกันและกันที่จะต้องทำงานประสานกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรม ที่ต้องใช้กำลัง หรือใช้สมองแก้ไข อย่างเป็นกลยุทธ์ • การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นการใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในองค์กร หรือคนนอกองค์กร ที่ได้ลองผิด ลองถูกกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรวบรวม จัดเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำไปใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เวลา เพิ่มราย ตลอดจนการขับเคลื่อนองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวล้วนแล้ว […]