Tag Archives: Service leadership

วีระบุรุษ ของธุรกิจ

ภาค 1/3 ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีระบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีระบุรุษ จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ ได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้าง มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “สถานการณ์สร้างวีระบุรุษ” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตามสถานการณ์ ก็คงไม่เรียกว่า วีระบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่วางแผนไว้ ท่านก็จะกลายเป็นวีระบุรุษ ช่องว่างของคำว่า ผู้นำกับความสำเร็จ ก็คือคำว่า ” ปฏิบัติภารกิจ” ประเด็นสำคัญ จะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ จนกลายเป็นวีระบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติภารกิจ คือ ท่านต้องวางตัวในฐานะ ผู้นำที่ให้บริการธุรกิจ (Service Leadership) อาจแบ่งประเภทการบริการได้เป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 : ให้บริการ การพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิด แบบเถ้าแก่ คือรอบรู้แนวคิดธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหารบุคคล การบริหารการผลิตสินค้า และบริการ การบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคจลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 : ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กร […]

การสร้างพันธมิตรธุรกิจ

ในภาคที่ 1 เราได้เรียนรู้ การสร้างผู้นำบริการไปแล้ว (Service Leadership) ภาคที่ 2 นี้เราจะพัฒนาผู้นำให้ขึ้นสู่บทบาท ที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือการพัฒนาผู้นำ สู่การสร้าง พันธมิตรธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ หรือองค์กร (Synergy Leadership) อะไรคือผู้นำที่มุ่งการสร้างพันธมิตรธุรกิจ ? ไม่ว่าในมิติขององค์กร หรือมิติของธุรกิจ ก็ล้วนแต่มุ่งการเจริญเติบโตทั้งสิ้น การเติบโตตามลำพัง ก็สามารถทำได้ แตะดีกว่าถ้าเรามีคนเก่งแต่ละค้นทำงานร่วมกับเรา ซึ่งจะทำให้เราทำงานได้เร็วกว่า มีคุณภาพมากกว่า ที่สำคัญที่สุดจะสามารถรักษาโอกาสการเติบโตให้ได้ เหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจ โดยผนึกกำลังจุดแข็งของเรา และจุดแข็งของพันธมิตร เอาชนะคู่แข่งขัน ประเภทที่ 1 พันธมิตรภายในองค์กร หมายถึง พันธมิตรภายในองค์กร กล่าวคือระหว่างหน่วยงานภายใน อาทิฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองดักร โดยใช้ Survey online ซึ่งถ้าผนึกกำลังกับฝ่าย เก็จะสามารถพัฒนาระบบสำรวจได้รวดเร็ว หรือ ผนึกกำลังระหว่างบริษัทในเครื่อ กับบริษัทในเครื่อ ประเภทที่ 2 พันธมิตรระหว่างองค์กร ภายใน กับองค์กรภายนอก อาทิ แนะนำบริษัทภายนอก […]

วีรบุรุษของธุรกิจ ภาค 1 / 3 (Heroes of the business)

ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีรบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีรบุรุษจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตาม สถานการณ์ก็คงไม่เรียกว่าวีรบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำ ในสถานการณ์ต่างๆและสามารถปฎิบัติภารกิจนั้นนั้นสำเร็จรู้ล่วงไปตามแผนงานที่วางไว้ท่านก็จะกลายเป็นวีรบุรุษ ช่องว่างของคำว่าผู้นำกับความสำเร็จก็คือคำว่า ปฎิบัติภารกิจ ประเด็นสำคัญจะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จจนกลายเป็นวีรบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฎิบัติภารกิจท่านต้องวางตัวเองในฐานะผู้นำที่ให้บริการแก่ธุรกิจ (Service leadership) อาจแบ่งประเภทของการบริการได้เป็น 3 ประเภท (Entrepreneurship) ประเภทที่ 1 ให้บริการพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิดแบบเถ้าแก่รอบรู้แนวคิดธุรกิจทั้งด้านการตลาด , การบริหารบุคคลการ, บริหารการผลิตสินค้า/บริการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กรให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ (Virtual organization) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน Operation มากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรไปทำงานที่สร้างมูลราคาเพิ่ม (project Base) ประเภทที่ 3 ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งที่เป็นตัวเงินอาทิลดรายจ่าย, เพิ่มผลผลิต, เพิ่มรายได้ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิความพึงพอใจของพนักงานและหรือของลูกค้า   พบกันใหม่ภาค 2