“Empower organization’s achievement to a high performance and competitive advantage”

Service lists

Employee
Engagement
Survey

การรักษาคนดี และคนเก่ง ควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรได้อย่างไร?

Employee Engagement Survey เป็นการสำรวจเรื่องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งผลการสำรวจนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล เพื่อที่จะพัฒนาปัจจัยในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้พนักงานได้มีความผูกพันต่อบริษัทให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ 
และความผูกพันธ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร
2. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงระดับความรับรู้ 
ความเข้าใจ และความผูกพันธ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร
ประโยชน์ที่ได้รับ
• ผู้บริหารได้รับข้อมูล และสิ่งที่คาดหวังจากพนักงาน (Bottom up Feedback) ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกิดการพัฒนา และการเรียนรู้ร่วมกันของวัฒนธรรม ค่านิยม ภายในองค์กร
• ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาบุคคลากรและองค์กรในการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง
• พนักงานเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม ขององค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน หากหน่วยงานเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ ท่านจะต่อชิ้นส่วนต่างๆ ให้เป็นเนื้อเดียวในองค์กรได้อย่างไร?

ในปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการภายในเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่ง
หากแต่องค์กรสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าการบริหารจัดการในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสานงานกันอย่างดี การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงานออกแบบมาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจการให้บริการประสานงานในระหว่าง หน่วยงานซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นลูกค้าภายใน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์การคาดหวัง
ประโยชน์ที่ได้รับ
• ช่วยส่งเสริมและยกระดับความพึงพอใจและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
• ช่วยพัฒนาส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
• สร้างวัฒนธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร
• หน่วยงานทราบจุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงาน
• องค์กรสามารถจัดทำแผนการพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีแบบแผน เป็นระบบและเป้าหมายที่ชัดเจน

Cross
Functional
Service
Evaluation

Team Building
Activity

สร้างทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม “หน่วยรบพิเศษ” จำลองการเรียนรู้การสร้างทีมที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมในสนามรบจำลอง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของงาน แต่การจะสร้างทีมงานที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
กิจกรรม “หน่วยรบพิเศษ” เป็นอีกกิจกรรมที่สามารถสร้าง Teamwork ที่ดีได้ โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับ Walk Rally ทั่วๆไป มีความแปลกใหม่ สนุกสนาน และมีประสิทธิผลมากกว่า ช่วยให้พนักงานได้ฝึกทักษะการวางแผนการทำงานเป็นทีม รวมถึงสร้างความเป็นผู้นำ
ประโยชน์ที่ได้รับ
• เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทีมผ่านประสบการณ์จริง
• เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่มให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
• พัฒนาศักยภาพทีมงานและค้นหาผู้ที่มีความเป็นผู้นำ
• เพื่อเรียนรู้และทบทวนทฤษฎีการบริหารองค์กรและนำกลับมาใช้ในองค์กรต่อไป

การบริหารจัดการความรู้ จัดการกับ “ขุมทรัพย์ความรู้” ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

ทักษะความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งที่มีค่าที่องค์กรควรจะรักษาไว้เพื่อความอยู่รอด Knowledge Management เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยบริหารจัดการและรักษาความรู้ที่มีค่าไว้กับคู่กับองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่า ความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มสมรรถนะทางการแข่งขันได้อย่างสูงสุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
• สามารถรักษาความรู้ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจให้อยู่กับกิจการ มากกว่าอยู่กับบุคลากร
• สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
• สามารถสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการ สินค้า และการบริการใหม่ให้กับธุรกิจ
• สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้งานและความผิดพลาดสำหรับบุคคลกรใหม่
• สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมงานและข้ามสายงาน

Knowledge
Management

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458