“Empower Organization Achievement in High Performance and Competitive Advantages”

Service Lists

Employee Engagement Survey

การรักษาคนดี และคนเก่ง ควรสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กรได้อย่างไร?

Employee Engagement Survey เป็นการสำรวจเรื่องความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งผลการสำรวจนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล เพื่อที่จะพัฒนาปัจจัยในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้พนักงานได้มีความผูกพันต่อบริษัทให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันธ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงระดับความรับรู้ ความเข้าใจ และความผูกพันธ์ที่พนักงานมีต่อองค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้บริหารได้รับข้อมูล และสิ่งที่คาดหวังจากพนักงาน (Bottom up Feedback) ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลเกิดการพัฒนา และการเรียนรู้ร่วมกันของวัฒนธรรม ค่านิยม ภายในองค์กร
 2. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนพัฒนาบุคคลากรและองค์กรในการทำงานที่มีประสิทธิภาพตามที่องค์กรคาดหวัง
 3. พนักงานเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม ขององค์กร

Cross Function Service Evaluation

การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงาน
หากหน่วยงานเปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ ท่านจะต่อชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวในองค์กรได้อย่างไร?

ในปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการภายในเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่ง

หากแต่องค์กรสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าการบริหารจัดการในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสานงานกันอย่างดี การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบข้ามสายงานออกแบบมาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจการให้บริการประสานงานในระหว่าง หน่วยงานซึ่งกันและกัน เสมือนเป็นลูกค้าภายใน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามที่องค์การคาดหวัง

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ช่วยส่งเสริมและยกระดับความพึงพอใจและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
 • ช่วยพัฒนาส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
  สร้างวัฒนธรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์กร
 • หน่วยงานทราบจุดแข็ง/จุดอ่อนของหน่วยงาน
 • องค์กรสามารถจัดทำแผนการพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีแบบแผน เป็นระบบและเป้าหมายที่ชัดเจน

Team Building Activity

สร้างทีมด้วยกิจกรรมกลุ่ม “หน่วยรบพิเศษ” จำลองการเรียนรู้การสร้างทีมที่แข็งแกร่งผ่านกิจกรรมในสนามรบจำลอง

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของงาน แต่การจะสร้างทีมงานที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง

กิจกรรม “หน่วยรบพิเศษ” เป็นอีกกิจกรรมที่สามารถสร้าง Teamwork ที่ดีได้ โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ซ้ำกับ Walk Rally ทั่วๆไป มีความแปลกใหม่ สนุกสนาน และมีประสิทธิผลมากกว่า ช่วยให้พนักงานได้ฝึกทักษะการวางแผนการทำงานเป็นทีม รวมถึงสร้างความเป็นผู้นำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทีมผ่านประสบการณ์จริง
 • เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่มให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
 • พัฒนาศักยภาพทีมงานและค้นหาผู้ที่มีความเป็นผู้นำ
 • เพื่อเรียนรู้และทบทวนทฤษฎีการบริหารองค์กรและนำกลับมาใช้ในองค์กรต่อไป

Knowledge Management

การบริหารจัดการความรู้
จัดการกับ “ขุมทรัพย์ความรู้” ขององค์กรอย่างเป็นระบบ

ทักษะความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งที่มีค่าที่องค์กรควรจะรักษาไว้เพื่อความอยู่รอด Knowledge Management เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยบริหารจัดการและรักษาความรู้ที่มีค่าไว้กับคู่กับองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่า ความโดดเด่นให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มสมรรถนะทางการแข่งขันได้อย่างสูงสุด

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถรักษาความรู้ที่เป็นหัวใจหลักของธุรกิจให้อยู่กับกิจการ มากกว่าอยู่กับบุคลากร
 • สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
 • สามารถสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการ สินค้า และการบริการใหม่ให้กับธุรกิจ
 • สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้งานและความผิดพลาดสำหรับบุคคลกรใหม่
 • สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีในทีมงานและข้ามสายงาน

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458

FOLLOW US