การวางแผนการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

ความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าจะในระดับ B2B หรือ F2F ก็ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจาก การสื่อสารทั้งสิ้น พวกเรามาทำความรู้จักของการสื่อสารกันดีกว่าครับ

https://unsplash.com/

ผมขอนำแบบจำลองการสื่อสาร SMCR Model ของ David Berlo Professor of Communication, University of Ilinois ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่ดีตองเป็นการสื่อสารสองทาง (intercommunication) องค์ประกอบของการสื่อสาร มีดังต่อไปนี้

https://unsplash.com/
  1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือบุคคลที่ป็นผู้ที่มีหน้าที่สื่อสารไปยังผู้รับสาร ผู้สงสารต้องเป็นผู้มีหักษะการสื่อสาร มีหัศนคติที่ดีต่อสาร และผู้รับสาร มีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอย่างดี เข้าใจระบบนิเวศน์ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี
  2. สาร (Message) คือเนื่อหาที่จะสื่อสารให้กับผู้รับสาร ซึ่งต้องมีการจัดสวนประกอบของเนื้อหา ตั้งแต่การอธิบายความเป็นมาของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามเนื้อหา คามสำคัญของเนื้อหามี่มีต่อหน่วยงาน หรีอองค์กรผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ถ้าได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ
  3. ช่องทางการสื่อสาร (Channel of Communication) เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการเข้าใจซึ่งมักจะมีการผสมผสานที่หลากหลายช่องทาง อาทิ การสื่อสารด้วยวาจา การสื่อสารด้วยภาพ วิดีทัศน์ กราฟ สถิติ
  4. ผู้รับสาร (Receiver) คือบุคคลผู้รับฟังสาร จากผู้สงสาร เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่า เห็นด้วยหรือไม่เนด้วยกับข้อเสนอในสารนั้น โดยแจ้งผลการตัดสินใจสุดท้ายไปให้กับผู้รับสารทราบ
https://unsplash.com/

ผมหวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะเข้าใจหลักการสื่อสารนทรงประสิทธิภาพ ที่จะทำให้ท่านสื่อสารในทางธุรกิจ ได้ประสบความสำเร็จทุกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *