การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 5

ตอนนี้เราก็มาถึงการพัฒนาด้านที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer) ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรส่วนมากจะถือว่า ลูกค้า คือ พระเจ้า ดังนั้นการที่มีอะไรใหม่ๆ หรือมีสินค้า และบริการอะไรที่ตอบโจทย์ อันที่จะสร้างความพึงพอใจลูกค้า นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ณ ปัจจุบัน

การตอบสนองลูกค้า นับเป็นสิ่งที่จะต้องตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ ที่รู้จักกันก็คือ Business Model Canvas พัฒนารูปแบบโดย Alex Osterwalder ซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจที่ทำให้เรามองธุรกิจได้อย่างปรุโปร่ง และทำให้ทีมรับรู้รูปแบบและปัญหาของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน

https://unsplash.com/

อาทิเช่น เริ่มตั้งแต่การสร้างคุณค่าตัวผลิตภัณฑ์อย่างไร มีลูกค้ากี่กลุ่ม ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างพันธมิตร กิจกรรมหลักมีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น ถือว่าเป้นเครื่องมือที่ดี แต่ก็ยังมีจุดที่จะต้องเสริม เพื่อให้การตอบสนองแก่ลูกค้า และองค์กรไม่ตกตกหลุมพลางของการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือ Business Innovation Program ที่จะพาองค์กร และธุรกิจไปถึงฝั่งฝันอย่างที่วางไว้

https://unsplash.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *