Tag Archives: disruptive

AI ในงาน HR ตอนที่ 1

ในอนาคตอันใกล้เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงวงการงานบุคคลให้ฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยใช้ Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่พนักงานเข้า จนถึงพนักงานออกจากองค์กร ซึ่งเป็นข้อดีต่างๆ เช่น การสรรหาพนักงานใหม่ • ตรวจคุณสมบัติตรงกับงานหรือไม่ AI จะมาช่วยในการวิเคราะห์คุณสมบัติที่ใช้ในการคัดเลือกเบื้องต้น เช่น ทักษะทางด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับด้านเทคนิค เป็นต้น เพื่อที่จะสรุป และส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน HR เพื่อพิจารณาต่อไป • ประสบการณ์ทำงานของผุ้สมัคร คือ ผู้สมัครเคยมีประสบการณ์ หรือทำงานบริษัทไหนมาบ้าง AI จะช่วยวิเคราะห์ประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร รวมถึงระยะเวลาในการทำงานแต่ละบริษัที่ผ่านมา เพื่อที่จะสรุป และคาดาการณ์ว่าผู้สมัครแต่ละรายจะอยู่กับองค์กรได้นานเท่าไหร่ • เคยกระทำความผิดอะไรบ้าง AI สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคัดเลือกสำหรับพนักงานใหม่ • Lifestyle หรือวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สมัคร ดูว่าผู้สมัครมีความสนใจเรื่องใดบ้าง เพื่อที่จะเป็นตัวกรอง และคัดเลือกเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สมัครว่ามี lifestyle ที่เหมาะกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร เช่น ผู้สมัครส่งใบสมัครที่บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิง AI ก็จะมาช่วยคัดกรองว่า ผู้สมัครรายนี้มีงานอดิเรก หรือความชื่นชอบที่เกี่ยวกับความบันเทิงไหม เช่น […]