คุณรู้หรือไม่ สุขภาพองค์กร คุณเป็นเช่นไร ?

Employee Engagement Survey

เครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจความผูกพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทุกแห่ง จำเป็นที่จะต้องใช้บุคคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการทำธุรกิจ ถือว่าเป็นทรัพยกรที่มีค่าอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องรักษาไว้ ซึ่งในภาวะการแข่งขันในปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ จะใช้สิ่งต่างๆ ที่จะจูงใจ และดึงดูดให้บุคลากรที่อยู่นอกองค์กรมาร่วมงาน

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/

อาทิเช่น การจ่ายค่าตอบแทนที่สูง สวัสดิการที่ครอบคลุมครอบครัวของพนักงาน จำนวนประเภทการลาต่างๆ และการจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เป็นต้น

ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดึงดูให้บุคลากรภายนอก รวมไปถึงคนเก่ง ที่มีความสามารถอยากที่จะมาร่วมทำงานกับเรา การที่เราจะป้องกัน เพื่อไม่ใช่คนเก่ง ที่มีความรู้ ความสามารถไม่ให้ออกจากองค์กรของเราไปอยู่กับองค์กรคู่แข่ง หรือองค์กรอื่นๆ เราจะต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เรารู้ถึงจุดที่องค์กรจะต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้บุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้ทำงานอย่างมีความสุขกาย และสุขใจ เพื่อเป็นการป้องกัน ตลอดจนเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรทำงานในองค์กรที่มีความสุข ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2

Employee engagement
Employee engagement

โดยเครื่องมือที่จะใช้ในการสำรวจความผูกพันธ์ของบุคลากรที่มีต่อองค์กรนั้น จะต้องเป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ทำการประเมิน และผู้ที่สามารถนำผลนั้นไปนำเสนอ และแก้ไขในลำดับต่อไป ยิ่งทุกวันนี้ระบบสาระสนเทศน์มีผลต่อการสื่อสารที่ทำให้องค์กรกับบุคลากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสำรวจมีความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรจะต้องในระบบ Online เข้ามาเพื่อเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการหาพึงพอใจดังกล่าว เครื่องมือนั้นก็คือ E-Employee Engagement Survey เป็นเครื่องหนึ่งที่ใช้ในการสำรวจวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรในมิติต่างๆ ผ่านระบบ Online ที่ผู้ประเมิน และผู้บริหารสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

Employee engagement
Employee engagement

E-Employee Engagement Survey

โดยเครื่องมือนี้เราสามารถทราบผลของการประเมิน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาจุดที่องค์กรจะต้องปิดประตู เพื่อไม่ให้คนเก่ง และคนที่มีความสามารถขององค์อยู่กับองค์กรเราให้นานที่สุด ถ้าองค์กรเปรียบเสมือน ร่างกายเรา ดังนั้นทุกๆ ปี จะต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อจะได้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไร จะได้ใช้ยารักษาได้ถูกที่ถูกจุด หรือจะได้เตรียมแนวทางในการรักษาได้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะใช้ชีวิตได้อยู่อย่างมีความสุข ตลอดอายุการทำงานของเรา

stay_away

ข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องมือในการตรวจสุขภาพขององค์กร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *