สำเร็จเป้าหมายด้วยเครื่องมือระดมสมองไซเบอร์ (Achieving goal by Cyber Brainstorming tools) ตอนที่ 1

ปกติในการทำงานก็จะมีเป้าหมาย ปัญหา หรือสิ่งที่เราคิดคนเดียวไม่ออกและหากคิดได้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวิธีการที่ดีไหม วันนี้จึงอยากแนะนำเครื่องมือระดมสมองเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน การเรียน หรือชีวิตประจำวันกัน โดยวันนี้ขอแนะนำ “แผนภูมิกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram)”

แผนภูมิกลุ่มเชื่อมโยงเป็นวิธีที่จะช่วยให้มีความเข้าใจปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหามากขึ้น โดยจะมองภาพอย่างเป็นระบบ รวบรวมข้อมูลจากการบอกด้วยวาจา การคาดการณ์ ความคิดเห็น และเหตุการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน นอกจากจะมีประโยชน์ในการมองปัญหาแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม และการดำเนินงานให้บรรลุภารกิจของกลุ่มด้วย ซึ่งทำได้ง่ายมากเลย ตามขั้นตอนดังนี้

https://unsplash.com/

ขั้นตอนที่ 1 เราต้องตัดสินใจเลือกหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเก็บข้อมูลจากการระดมสมองภายในกลุ่ม ไม่ว่าจะด้วยจากคำพูด ความจริง หรือความคิด เราจะเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ และเป้าหมายเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลใส่กระดาษ โดยการเขียนประเด็นจากข้อมูลที่ได้มา ข้อมูล 1 ใบต่อ 1 เรื่อง ให้แต่ละคนเขียนในกระดาษของตัวเองเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 ให้วางกระดาษที่ได้มาทั้งหมด อ่านว่าแต่ละใบมีความคล้ายกันไหม ถ้าใบไหนเขียนสับสนหรือไม่ชัดเจน ให้ทำการเขียนใหม่ แล้วก็แยกเป็นกลุ่มไว้ จากนั้นก็ก็เขียนประโยคสั้นๆ ให้ได้ใจความที่สะท้อนถึงกลุ่มข้อมูลนั้น กระดาษที่ระบุชื่อกลุ่มข้อมูลเราจะเรียกว่า “ใบเชื่อมโยง (Affinity Card)”

ขั้นตอนที่ 5 จัดเรียงกระดาษที่อยู่กลุ่มเดียวกัน จัดซ้อนเข้าด้วยกัน และจะต้องวางใบเชื่อมโยงไว้ด้านบน เพื่อบ่งบอกว่ากองนั้นเป็นข้อมูลอะไร

ขั้นตอนที่ 6 เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ หลังจากที่เราได้วางข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลากเส้นล้อมรอบแต่ละกลุ่ม หรือทำสีให้ต่างกันเพื่อเข้าใจได้ง่าย

https://unsplash.com/

เมื่อเรารู้วิธีการใช้ “แผนภูมิกลุ่มเชื่อมโยง (Affinity Diagram)” แล้ว ในยุคดิจิตอลเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้เผ่านทาง online จึงอยากจะขอแนะนำ แหล่งเครื่องมือ Free Online Brainstorming Tools : Miro https://miro.com/online-brainstorm-tool/ ที่มี Affinity Diagram และอีกหลากหลายเครื่องมือ และตอนหน้าจะมีอีกหลากหลาย Free Online Brainstorming มาแนะนำกัน

สามารถอ่านบทความที่น่าสนใจทั้งหมดของ GPBS ได้ที่ https://www.gpbs.co.th/blog-posts/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *