การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 7

การบริหารธุรกิจท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับ ผู้นำองค์กร ทุกระดับชั้น ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความอยู่รอดที่มีการ Disruption ทุกวันนี้ ส่วนการจะทำให้ธุรกิจ (Business) อยู่รอดได้อย่างไรนั้น เรามีเครื่องมือที่จะสร้างความ และพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

https://unsplash.com/

เครื่องมือการสามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนในธุรกิจ โดยทำให้ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น สามารถเข้าถึงกลยุทธ์ซึ่งกันและกัน ตามสถานการณ์ต่างๆ ที่ได้จำลองขึ้น รวมไปถึงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่จะสืบทอดตำแหน่ง (Successor) หรือผู้ที่ทางองค์กรเล็งเห็นว่ามีศักยภาพ (Talent) ในการที่จะเป็นผู้บริหารต่อไป

โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ ผ่านเครื่องมือ Business Simulation และเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ได้ผ่านเครื่องมือนี้แล้ว เหมาะกับที่จะต้องร่วมกันลงมือกำหนดบริบท และทิศทางการดำเนินงาน

https://unsplash.com/

โดยองค์กรชั้นนำทั่วไป นิยมใช้ ผ่าน Business Strategy Workshop จากวิสัยทัศน์ ลงไปสู่ Action Plan ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *