การ คัดคนเข้าทำงาน เป็นด่านแรกที่สำคัญที่สุดขององค์กร

คัดคนเข้าทำงาน

การ คัดคนเข้าทำงาน ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจไปข้างหน้า อยู่กับที่ หรือถอยหลัง จนอาจดับสลาย สิ่งพื้นฐานที่ต้องวัดคือ ความรู้ในงานเฉพาะด้าน ทักษะในการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงาน ( ถ้ามี ) หรืออาจรวมถึงบุคลิกภาพที่เห็นได้จากภายนอก เช่น การแต่งตัว การพูดจา หรือ การใช้ภาษากาย………

การ คัดคนเข้าทำงาน ต้องดูอะไรบ้าง

บุคลิกภาพภายนอก

 • การแต่งตัว
 • การพูดจา
 • ลักษณะท่าทาง

สภาวะจิต

 • ทัศนคติที่มีต่องาน
 • ความสามารถรับความกดดันในงาน
 • ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ

ในโลกแห่งความเป็นจริง การคัดสรรคน ต้องดูให้ลึกมากกว่าบุคลิกภาพภายนอก HR ต้องตรวจสภาวะจิตของผู้สมัครด้วย ซึ่งอาจประเมินโดยใช้แบบทดสอบที่เรียกว่า psychological test ,competency test หรือ การใช้ business simulation test or picture story เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้เราประเมินศักยภาพของผู้สมัคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ผู้เขียนขอแนะนำว่า ควรใช้เครื่องมือทดสอบในลักษณะของการ double check เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผลประเมินมากยิ่งขึ้นครับ เท่านี้ท่านก็จะเพิ่มมิติของการประเมินศักยภาพของผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ

ที่สำคัญก็คือเราต้องมองว่า ทรัพยากรบุคคลของบริษัทนั้นไม่ได้ อยู่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เพราะการแข่งขันทางธุรกิจในสมัยใหม่นี้เป็นการแข่งขันแบบ global business ดังนั้นทรัพยากรบุคคลของโลกก็มีสิทธิที่ จะเป็นทรัพยากรของเราครับ เป็นไปได้ที่ผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านในอนาคตอาจมาจาก สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน หรือที่อื่น ๆ ทั่วทุก หนแห่งในโลกสิ่งที่ถูกบีบตามมาก็คือความเป็นสากลในแง่ของการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ จะกลายเป็นพื้นฐานของการคัดเลือกบุคลากรไปแล้วในขณะนี้ สำหรับ HR เองก็ต้องปรับตัวกับความรู้ในวิชาชีพของเราเองด้วย เพื่อเติบโตไปกับธุรกิจในโลกไร้พรมแดน อาทิ ต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับ international HR Management , How to manage expatriate effectively or International labor law

อาจกล่าวได้ว่า HR ต้องปรับตัวเองอย่างที่อาจเรียกได้ว่า ปฏิวัติตนเองให้ทันกับความต้องการของธุรกิจ และพร้อมเสมอในการบุกเบิกในงาน HR ในต่างประเทศ ควบคู่กับพร้อมต้อนรับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติที่จะมาทำงานร่วมกับเราในอนาคต อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือ การพยายามเข้าใจ และ การปรับตัวเพื่อเข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละประเทศที่มาร่วมงานกับเรา และพยายามประสานความลงตัวระหว่างความแตกต่างของวัฒนธรรมทั้งหลาย เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเปิดใจกว้างเรียนรู้กันและกัน มองกันเฉพาะที่จุดแข็งของกันและกัน และให้ความนับถือซึ่งกันและกัน

หลังจากที่เราได้บุคลากรที่ดีมีคุณภาพเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ แล้ว เราต้องมั่นใจว่าเขาเหล่านั้นจะทุ่มเทความสามารถเกิน 100 ให้กับองค์กรของเรา

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเมื่อได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานแล้ว ก็คือ

 • การจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งแนวคิดใหม่ เราต้องจ่าย ”Beyond Market” เพื่อมั่นใจว่าทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด จะมาอยู่กับเราและเราจะได้มีโอกาสคัดเลือกผู้ที่ดีที่สุดท่ามกลางผู้ที่ดีที่สุด

ปัจจัยรองที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ได้แก่

 • สวัสดิการพนักงาน
 • ความมั่นคงในการทำงาน
 • เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน
 • ความมั่นคงบวกกับความมีชื่อเสียงขององค์กร
 • การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง การมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความเหนือชั้นกว่าคู่แข่งขัน

กลยุทธที่สำคัญในการ คัดเลือกคนเข้าทำงาน

 • การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกมิติ
 • การสร้างความไว้วางใจในหมู่พนักงาน
 • การสร้างแรงจูงใจในการก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

จงทำของธรรมดาให้ กลายเป็นของไม่ธรรมดา อาทิ การสร้าง Flex Benefits, Dual Career, IDP, e-Learning, KM หรือ Variable Pay จากตัวอย่างดังกล่าว ผู้เขียนขอขยายความในส่วนของ IDP หรือการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ ให้พนักงานซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของอนาคตพนักงาน นั่นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย

กระบวนการอบรมและพัฒนาพนักงาน

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ HR ต้องให้ ความใส่ใจกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงาน เพราะความรู้ และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ขอบเขตการเรียนรู้ก็ต้องเป็นไปตามความต้องการของธุรกิจที่มีต่อพนักงานทุกคน ความต้องการของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อการทำงานของพนักงาน แต่ละคน และความต้องการของพนักงานแต่ละคนที่ต้องการพัฒนาทักษะ ในการทำงานของตนเอง จัดทำเป็นแผนรายบุคคล (Individual Development Plan) ทั้งนี้โดยคาดหวังว่า พนักงานจะมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร งาน และตนเองตามลำดับ

การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน

ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของงานบุคคล เพราะเป็นการสร้างเครือข่ายข้อมูลที่องค์กรจะทราบว่า ณ ขณะนั้น ความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างไร พอใจ หรือไม่พอใจในปัจจัยใดบ้าง เพื่อป้องกันมิให้ความไม่พอใจบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต และในขณะเดียวกันเครือข่ายนี้ก็จะถูกเชิญเข้ามาเป็นคณะกรรมการกลางของบริษัท อาทิ คณะกรรมการ ISO, คณะกรรมการ 7ส, คณะกรรมการ Safety, คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน, คณะกรรมการ QCC, คณะกรรมการ Productivity คณะกรรมการเหล่านี้จะเป็นหูเป็นตาให้กับองค์กร

หากมีสิ่งบอกเหตุทางลบกับเรา อาทิ การทุจริตในขั้นตอนการทำงาน, ช่องว่างของกระบวนการทำงานที่มีการทำงานซ้ำซ้อน ในทางกลับกัน คณะกรรมการกลางแต่ละด้านนี้ ก็สามารถช่วยแนะนำปรับปรุงสินค้า และบริการขององค์กรที่มีต่อลูกค้าให้ดีขึ้น ที่สำคัญช่วยผลักดันงานของส่วนกลางให้สำเร็จลุ่ล่วงไปด้วยดี โดยไม่ต้องจ้างพนักงานมาเพิ่มให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย แถมยังได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานไปพร้อม ๆ กัน เพราะ HR ทำงานร่วมกับพนักงาน อย่างไรก็ตาม HR ก็ควรจะมอบสินน้ำใจให้กับ คณะกรรมการกลางเหล่านี้ อาจโดยการเชิญประชุมประจำปี เพื่อทบทวนผลงานปีปัจจุบัน เตรียมแผนงานปีต่อไป และ หนีไม่พ้น Thank You Party ความรักความเข้าใจ ความผูกพัน และ ภราดรภาพ ทำให้ HR สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกับพนักงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อองค์กรอันเป็นที่รักของเรา

สรุป

การ คัดคนเข้าทำงาน ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่องค์กรแต่ละองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ เพราะการที่เราได้คนเก่ง มีความสามารถเข้ามาร่วมงานด้วย ย่อมทำให้องค์กรเติบโตและพัฒนาไปได้ไกล ซึ่งเมื่อเราได้คนมีความสามารถมาอยู่ในองค์กรแล้ว ก็ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้อย่างเหมาะสม มีสวัสดิการต่างๆให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจและไว้วางใจในตัวองค์กร นอกจากนี้ควรมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานผูกพันกับทั้งตัวองค์กรและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งการลดการเทิร์นโอเวอร์ และมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่ช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างยาวนานขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการคัดสรรคนเข้าทำงานได้ที่นี่เลยครับ

 

หากท่านอยากได้คำแนะนำในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ