Tag Archives: Recession

แผน ที่ CEO ต้องสร้างและปฏิบัติทันทีในช่วงวิกฤต

ด้วยสถานการณ์ covid-19 เป็นสถานการณ์วิกฤตที่ต่างจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตในแบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป และนี่คือ checklist ในฐานะ CEO หรือผู้นำที่คุณต้องลงมือทำทันที 1. ลงทุนปกป้องพนักงานและลูกค้าของคุณให้ได้มากที่สุด ลงทุนดำเนินการตามมาตรการที่ได้มาตราฐานโลกในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพพนักงานและลูกค้า สื่อสารต่อพนักงานและลูกค้าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความโปร่งใส ช่วยลดกระจายการแพร่ของเชื้อโรคในทุกทางที่สามารถทำได้ หน้าที่ของ CEO คือทำทุกสิ่งในความสามารถของคุณเพื่อดูแลพนักงานและลูกค้าของคุณ  ใช้เวลานี้ในการสร้างความไว้ใจและความจงรักภักดีกับลูกค้าให้คงอยู่แม้สถานการณ์วิกฤตจะผ่านพ้นไปแล้ว สถานการณ์วิกฤต covid-19 ครั้งนี้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราทุกคน CEO ในฐานะผู้นำมีหน้าที่ที่จะคิดว่าอนาคตพฤติกรรมของพนักงานและลูกค้าจะเปลี่ยนไปอย่างไร ที่สำคัญบริษัทจะต้องทำอย่างไรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เกิดขึ้นใหม่นี้ 2. วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น (Scenario Analysis) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับรายได้ รายจ่าย สภาพคล่องของกระแสเงินสด วางแผนตามสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจมหภาคที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นการเติบโตเป็น 0 หรือติดลบที่ร้อยละ 5  ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการลดลงของรายได้ รายจ่าย กำไร เงินทุนหมุนเวียน สภาพคล่องของบริษัท โดยต้องทำแผนไว้อย่างน้อย 4 ไตรมาสข้างหน้า มีแผนสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เช่นเหตุการณ์นี้ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจถดถอย (Recession) แต่อาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Depression) แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อรายได้และสภาพคล่องของบริษัท วางแผนการเปลี่ยนแปลงทางการดำเนินงานครั้งใหญ่ที่เกิดจากการหดตัวของรายได้  เช่นการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆทันที เช่นลดเงินเดือนพนักงาน หรือบริษัทสามารถต้านทานและค่อยๆลดทอนรายจ่ายอื่นๆได้ 3. […]