Tag Archives: intercommunication

การวางแผนการสื่อสารเพื่อความสำเร็จ

ความสำเร็จของธุรกิจ ไม่ว่าจะในระดับ B2B หรือ F2F ก็ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานมาจาก การสื่อสารทั้งสิ้น พวกเรามาทำความรู้จักของการสื่อสารกันดีกว่าครับ ผมขอนำแบบจำลองการสื่อสาร SMCR Model ของ David Berlo Professor of Communication, University of Ilinois ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารที่ดีตองเป็นการสื่อสารสองทาง (intercommunication) องค์ประกอบของการสื่อสาร มีดังต่อไปนี้ ผู้ส่งสาร (Sender) คือบุคคลที่ป็นผู้ที่มีหน้าที่สื่อสารไปยังผู้รับสาร ผู้สงสารต้องเป็นผู้มีหักษะการสื่อสาร มีหัศนคติที่ดีต่อสาร และผู้รับสาร มีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสารเป็นอย่างดี เข้าใจระบบนิเวศน์ขององค์กร ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี สาร (Message) คือเนื่อหาที่จะสื่อสารให้กับผู้รับสาร ซึ่งต้องมีการจัดสวนประกอบของเนื้อหา ตั้งแต่การอธิบายความเป็นมาของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการสื่อสารตามเนื้อหา คามสำคัญของเนื้อหามี่มีต่อหน่วยงาน หรีอองค์กรผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ถ้าได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ช่องทางการสื่อสาร (Channel of Communication) เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการเข้าใจซึ่งมักจะมีการผสมผสานที่หลากหลายช่องทาง อาทิ การสื่อสารด้วยวาจา การสื่อสารด้วยภาพ วิดีทัศน์ กราฟ สถิติ ผู้รับสาร […]