Tag Archives: Digital Platform

วีระบุรุษ ของธุรกิจ

ภาค 1/3 ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีระบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีระบุรุษ จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ ได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้าง มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “สถานการณ์สร้างวีระบุรุษ” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตามสถานการณ์ ก็คงไม่เรียกว่า วีระบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่วางแผนไว้ ท่านก็จะกลายเป็นวีระบุรุษ ช่องว่างของคำว่า ผู้นำกับความสำเร็จ ก็คือคำว่า ” ปฏิบัติภารกิจ” ประเด็นสำคัญ จะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ จนกลายเป็นวีระบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติภารกิจ คือ ท่านต้องวางตัวในฐานะ ผู้นำที่ให้บริการธุรกิจ (Service Leadership) อาจแบ่งประเภทการบริการได้เป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 : ให้บริการ การพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิด แบบเถ้าแก่ คือรอบรู้แนวคิดธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหารบุคคล การบริหารการผลิตสินค้า และบริการ การบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคจลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 : ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กร […]