Tag Archives: Agile

3 ทักษะการเป็นผู้นำที่ต้องมีในยุค AI

เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าประโยชน์ของ Artificial Intelligence หรือ AI ในโลกธุรกิจนั้นมีมากมาย แต่ AI ยังมาเปลี่ยนวิถีการตัดสินใจของผู้นำในองค์กรอีกด้วย การเติบโตของ AI นั้นรวดเร็วและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบทบาทของผู้นำในองค์กร AIนั้นใช้เทคโนโลยีอย่าง Machine Learning ซึ่งก็คือระบบที่สามารถเรียนรู้ได้จากตัวเองโดยปราศจากการป้อนคำสั่งของโปรแกรมเมอร์ หรือ Advanced Data Analytics ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการสร้างโมเดลขั้นสูง เพื่อทำนายหรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือใช้ค้นหารูปแบบบางอย่างที่ทั่วไปแล้วมนุษย์ไม่สามารถระบุได้ Advanced Data Analytics สามารถตอบคำถาม เช่น “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไป” หรือ “ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้คืออะไร” ผู้นำองค์กรสามารถใช้โมเดล AI เหล่านี้เพื่อแนะนำถึงสิ่งที่ควรจะทำในหลายๆสถานการณ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาความหมายของคำว่าความเป็นผู้นำในอนาคตกันใหม่ เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น AI ก็สามารถตัดสินใจได้แม่นยำมากขึ้น ทำให้ลดทอนบทบาทการตัดสินใจทางธุรกิจที่เป็นกิจวัตร เช่นการสั่งซื่อสินค้า การส่งสินค้า แต่ผู้นำในวันนี้และอนาคตต้องเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจที่อาศัย “Human Touch” ซึ่ง AI ทำไม่ได้และในไม่ช้าผลจากการที่องค์กรนำเทคโนโลยี AI เข้ามาอยู่ในกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้นำและคนในตลาดงานทั่วโลก ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ซึ่งเราสรุป 3 ข้อใหญ่ๆมาให้ดังนี้ 1. […]