Tag Archives: พัฒนาองค์กร

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 8

เมื่อเราได้ทีการเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติแล้วนั้น จะแสดงให่เห็นว่าองค์กรของเราได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่หน่วยงานหลังบ้าน จนไปถึงหน่วยงานหน้าบ้าน ซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คงหนีไปพ้นหน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องหา และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เครื่องมือดังกล่าวซ้ำๆ จนเกิดเป็นนิสัย หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนาธรรมขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับโลก 4.0 องค์กรควรหาเทคโนโลยีที่เป้นดิจิตอล (Digital) รวมไปถึงปญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องสร้าง และถ่ายทอดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของพนักงานทุกคน โดยเราสามารถใช้หลักทฤษฎีของ John Kotter เป็นแบบอย่างของขั้นตอนการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเครื่องมือต่างๆ ที่ได้แบ่งปันกันมาตั้งแต่ ตอนที่ 1-8 เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้แก่องค์กรควรจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท และการทำงาน (Lifestyle) องค์กร โดยสามารถเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ได้ที่ Global Pro Business Solutions

วีรบุรุษของธุรกิจ ภาค 1 / 3 (Heroes of the business)

ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีรบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีรบุรุษจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้างมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตาม สถานการณ์ก็คงไม่เรียกว่าวีรบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำ ในสถานการณ์ต่างๆและสามารถปฎิบัติภารกิจนั้นนั้นสำเร็จรู้ล่วงไปตามแผนงานที่วางไว้ท่านก็จะกลายเป็นวีรบุรุษ ช่องว่างของคำว่าผู้นำกับความสำเร็จก็คือคำว่า ปฎิบัติภารกิจ ประเด็นสำคัญจะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จจนกลายเป็นวีรบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฎิบัติภารกิจท่านต้องวางตัวเองในฐานะผู้นำที่ให้บริการแก่ธุรกิจ (Service leadership) อาจแบ่งประเภทของการบริการได้เป็น 3 ประเภท (Entrepreneurship) ประเภทที่ 1 ให้บริการพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิดแบบเถ้าแก่รอบรู้แนวคิดธุรกิจทั้งด้านการตลาด , การบริหารบุคคลการ, บริหารการผลิตสินค้า/บริการ และการบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กรให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ (Virtual organization) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน Operation มากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรไปทำงานที่สร้างมูลราคาเพิ่ม (project Base) ประเภทที่ 3 ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งที่เป็นตัวเงินอาทิลดรายจ่าย, เพิ่มผลผลิต, เพิ่มรายได้ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิความพึงพอใจของพนักงานและหรือของลูกค้า   พบกันใหม่ภาค 2