Tag Archives: ธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อความอยู่รอด ตอนที่ 8

เมื่อเราได้ทีการเตรียมแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ มิติแล้วนั้น จะแสดงให่เห็นว่าองค์กรของเราได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่หน่วยงานหลังบ้าน จนไปถึงหน่วยงานหน้าบ้าน ซึ่งจะต้องทำงานสอดคล้องไปทิศทางเดียวกัน โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้คงหนีไปพ้นหน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องหา และเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ที่ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร เครื่องมือดังกล่าวซ้ำๆ จนเกิดเป็นนิสัย หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนาธรรมขององค์กร และเพื่อให้สอดคล้องกับโลก 4.0 องค์กรควรหาเทคโนโลยีที่เป้นดิจิตอล (Digital) รวมไปถึงปญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานบุคคล หรือหน่วยงานพัฒนาองค์กร จะต้องสร้าง และถ่ายทอดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของพนักงานทุกคน โดยเราสามารถใช้หลักทฤษฎีของ John Kotter เป็นแบบอย่างของขั้นตอนการเตรียมแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญเครื่องมือต่างๆ ที่ได้แบ่งปันกันมาตั้งแต่ ตอนที่ 1-8 เพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันให้แก่องค์กรควรจะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท และการทำงาน (Lifestyle) องค์กร โดยสามารถเลือกสรรเครื่องมือต่างๆ ได้ที่ Global Pro Business Solutions

การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ภาคที่สาม ของการสร้างวีระบุรุษ ในสองภาคที่แล้ว เริ่มต้นจากการสร้างวีระบุรุษผู้นำ ในแบบผู้นำที่ให้การบริการธุรกิจ สู่ผู้นำสร้างพันธมิตรธุรกิจ และในวันนี้ มาถึงการสร้างวีระบุรุษผู้นำ แบบการสร้างการเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด การเติบโตแบบขั้นปกติ คือการซื้อมา และขายไป ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ระดับความเสี่ยงของธุรกิจต่ำ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดกระบวนการการซื้อ และการขายใช้เวลามากกว่า กล่าวคือระยะเวลาการซื้อ อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1ปี และขายได้อย่างคุ้มค่า อาจจะยาวนานถึง 3-5ปี และมีระดับความเสี่ยงของธุรกิจสูง ที่กล่าวถึงนี้ก็คือการซื้อ และการขายในการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าร่วมป็นเจ้าของกิจการครับไม่ใช่การซื้อขายสินค้าทั่วไป โดยทั่วไปประเภทการลงทุนมี 5 ประเภทด้วยกัน 1. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ ซึ่งผลตอบแทนหลักคืองินปันผล เมื่อธุรกิจมีกำไร 2. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ และเข้าไปมีสวนร่วมในการริหารเชิงกลยุทธ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจร่วมกับจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. การลงทุนในกิจการ โดยการร่วมทุน ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารธุรกิจกับผู้ร่วมทุน และรับผิดชอบกำไร หรือ ขาดทุนร่วมกัน 4. การลงทุนแบบการควบรวมกิจการ แบบเป็นมิตร ปรับโครงสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ ด้านการตลาด,การผลิตสินค้า และบริการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารการเงิน เพื่อให้กิจการทั้งสอง […]