Tag Archives: การตลาด

วีระบุรุษ ของธุรกิจ

ภาค 1/3 ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีระบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีระบุรุษ จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ ได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้าง มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าตอบแทนที่ดี เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “สถานการณ์สร้างวีระบุรุษ” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตามสถานการณ์ ก็คงไม่เรียกว่า วีระบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่วางแผนไว้ ท่านก็จะกลายเป็นวีระบุรุษ ช่องว่างของคำว่า ผู้นำกับความสำเร็จ ก็คือคำว่า ” ปฏิบัติภารกิจ” ประเด็นสำคัญ จะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ จนกลายเป็นวีระบุรุษ จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติภารกิจ คือ ท่านต้องวางตัวในฐานะ ผู้นำที่ให้บริการธุรกิจ (Service Leadership) อาจแบ่งประเภทการบริการได้เป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 : ให้บริการ การพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิด แบบเถ้าแก่ คือรอบรู้แนวคิดธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหารบุคคล การบริหารการผลิตสินค้า และบริการ การบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคจลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ ประเภทที่ 2 : ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กร […]

การสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

ภาคที่สาม ของการสร้างวีระบุรุษ ในสองภาคที่แล้ว เริ่มต้นจากการสร้างวีระบุรุษผู้นำ ในแบบผู้นำที่ให้การบริการธุรกิจ สู่ผู้นำสร้างพันธมิตรธุรกิจ และในวันนี้ มาถึงการสร้างวีระบุรุษผู้นำ แบบการสร้างการเติบโตธุรกิจแบบก้าวกระโดด การเติบโตแบบขั้นปกติ คือการซื้อมา และขายไป ได้ผลตอบแทนในระยะเวลาสั้น ระดับความเสี่ยงของธุรกิจต่ำ แต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดกระบวนการการซื้อ และการขายใช้เวลามากกว่า กล่าวคือระยะเวลาการซื้อ อาจใช้เวลาอย่างน้อย 1ปี และขายได้อย่างคุ้มค่า อาจจะยาวนานถึง 3-5ปี และมีระดับความเสี่ยงของธุรกิจสูง ที่กล่าวถึงนี้ก็คือการซื้อ และการขายในการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าร่วมป็นเจ้าของกิจการครับไม่ใช่การซื้อขายสินค้าทั่วไป โดยทั่วไปประเภทการลงทุนมี 5 ประเภทด้วยกัน 1. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ ซึ่งผลตอบแทนหลักคืองินปันผล เมื่อธุรกิจมีกำไร 2. การลงทุนโดยเข้าไปซื้อหุ้นกิจการ และเข้าไปมีสวนร่วมในการริหารเชิงกลยุทธ เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจร่วมกับจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3. การลงทุนในกิจการ โดยการร่วมทุน ตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกัน และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการบริหารธุรกิจกับผู้ร่วมทุน และรับผิดชอบกำไร หรือ ขาดทุนร่วมกัน 4. การลงทุนแบบการควบรวมกิจการ แบบเป็นมิตร ปรับโครงสร้างธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ ด้านการตลาด,การผลิตสินค้า และบริการ, การบริหารทรัพยากรบุคคล และ การบริหารการเงิน เพื่อให้กิจการทั้งสอง […]