“Enhance leadership and manages employee’s potentiality to promote an excellent performance and soft-skill”

Service lists

Business

Simulation

Workshop

การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างผู้นำที่เป็นเลิศแก่องค์กร

แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (Business Simulation Game Workshop) เป็นตัวอย่างหนึ่งของการผสมผสานหลักการบริหารธุรกิจ เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการเรียนรู้ในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานทางธุรกิจให้แก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้งบประมาณและระยะเวลาที่จำกัด
แบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจนี้

เป็นแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับบริหารหรือ Talent ขององค์กรที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน ได้เข้าใจบทบาทการบริหารหน่วยงานหลัก ๆ อาทิเช่น ด้านการจัดการผลิต, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การตลาดและการเงิน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการตัดสินใจในระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management level) ซึ่งแบบจำลองนี้ทำให้ผู้ฝึกปฏิบัติได้คุ้นเคยกับประสบการณ์การบริหารธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้วางแผนการบริหารไว้ นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ทั่วไปในชีวิตประจำตัว เป็นการเรียนรู้โดยการปฏิบัติตามแนวทาง หรือทฤษฎีการพัฒนาการทางการบริหาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างไร รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขการบริหารงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีพื้นฐานแตกต่างกัน ได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจตลอดเกมในแบบจำลองสถานการณ์ธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจบทบาทการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

การประเมินผล เพื่อให้เข้าใจความคิดเห็นของคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น

การประเมินผล 360 องศา เป็นการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้เกี่ยวข้องที่อยู่รอบตัวผู้ถูกประเมินได้แก่ หัวหน้างาน ผู้ร่วมงานและ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการปรับปรุงพฤติกรรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร

360 องศา จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนารอบด้านในองค์กร เพราะการพัฒนาคน คือ การพัฒนาองค์กรให้เติบโตยั่งยืน เพื่อสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Plan) และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
 • ช่วยสร้างคุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
 • สร้างการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร
 • ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ผู้ถูกประเมิน ยอมรับในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง
 • เป็นการสะท้อนภาพรวมผลขององค์กรในด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร
 • ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้นในองค์กร

360 Degree

Assessment

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458