” Apply and recreate a qualitative performance within an organization under the age of technological disruption by an intelligent business handheld tools”

Service lists

Business

Intelligent

Dashboard

ระบบแสดงข้อมูลในมิติต่างๆผ่านการแสดงผลรูปแบบกราฟ ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำที่สุด

ปัจจุบันนี้ข้อมูลถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ หรือเราเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่า Big Data ซึ่งการนำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลนั้น หากแสดงผลในรูปแบบตารางข้อมูล จะทำให้ผู้บริหารหรือผู้ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม วิเคราะห์ข้อมูลได้ยาก ระบบ Intelligent Dashboard จึงเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ สำหรับการแสดงผลข้อมูลลักษณะนี้

ประโยชน์ที่ได้รับ 

  • เพื่อให้ผู้ใช้งานวิเคาะห์ข้อมูลภาพรวมได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ
  • เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • สะท้อนถึงปัญหาภาพรวมที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที
  • ส่งเสริมการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

E-Survey ระบบแบบสำรวจออนไลน์
ที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง

เป็นระบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการประมวลผลผ่าน AI และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ลูกค้าสามารถออกแบบรูปแบบการประมวลผลและรูปแบบรายงาน ตามลักษณะการใช้งานโดยการใช้งานนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวกสามารถเข้าถึงระบบผ่าน Smart phone, Tablet, Notebook รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เข้าถึง internet ได้

ประโยชน์ที่ได้รับ 

  • เป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • เป็นเครื่องมือในการเตรียมแผนรับมือกับปัญหาได้อย่างทันเวลา
  • เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารระบบบุคลากร นโยบาย และแนวทางขององค์กร

Business

Intelligent

Survey

Business

Development

Software 

สำหรับการพัฒนา Application ทางธุรกิจตามที่ลูกค้าต้องการ

เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การทำให้องค์กรมีความทันสมัยทันต่อเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่นองค์กรระดับโลกที่มีการตื่นตัวกับ Digiltal Disruption

Business Development Software จึงเป็น Solution สำหรับองค์กรที่ต้องการ Application ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ

ประโยชน์ที่ได้รับ

• เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ digital transformation

• ใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านทางระบบ digital software

ระบบที่สามารถสนับสนุนด้านการบริหารบุคคลผ่านระบบออนไลน์

ใช้ AI ในการวางแผน การดำเนินงาน และการติดตามผล ตลอดจนสามารถนำผลของระบบนี้ ไปวิเคราะห์ภาพรวมในด้านต่างๆขององค์กร อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ได้ทุกหน่วยงาน และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงตัวระบบ ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้งานที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ

• ช่วยให้วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร

• สร้างบรรยากาศการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรณ์ให้สร้างสรรค์และสะดวกยิ่งขึ้น

• การเสนอแนวทางด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างชาญฉลาด

Intelligent

People

Solution

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458