Business
Innovation
Program

Become the great leader

“Become The Great Leader”

 • The core component to produce wealth come from people, especially a leader, because any business activities are driven by his/her. Accordingly, every organization must have a constructive and innovative leader to guide people into a right direction.

‘”Any success start at Great leader”

 • Leaders will know and understand how to apply global leader characteristics to share with your existing talented leader (people) and also a future star.

“One great leader can not bring about a big success but working together with a the team can make it happen”

 • Leaders will capable to understand multi-innovative-tools to instruct your team to achieve the goals they together construct.

“Sustainability growth is ultimate goals in any businesses”

 • Your leaders will constructively comprehend the guideline to dig deeper to any business activities that concentrate on boosting up wealth.

“Make Sustainability growth becomes true”

 • Your leader will know how to dictate the business step by step in order to run the project effectively.

 

การวางกลยุทธ์ธุรกิจ ไม่ต้องอ่านสามก๊กให้ทะลุ คุณก็เป็น “ขงเบ้ง” ได้

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจก็เหมือนกับการมีเข็มทิศชี้นำทิศทางความเป็นไปของธุรกิจให้กับองค์กรของท่าน โดยจะต้องใช้วิสัยทัศน์พันธะกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กรมาเป็นหัวใจสำคัญ ธุรกิจจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปด้วยแรงประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้

นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องรู้จักคิดและวางแผนให้เป็นระบบรอบคอบเพื่อให้การทำธุรกิจนั้นดำเนินไปสู่สิ่งที่องค์กรคาดห
วัง นั่นคือ ความสำเร็จขององค์กร

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อให้องค์กรสามารถรู้เป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายอย่างประสบความสำเร็จ
 • ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินุรกิจได้อย่างมีระบบขั้นตอน

Business Strategy
Workshop

Business War
Room

ประมวลผลธุรกิจอย่างแม่นยำ ครอบคลุม และรวดเร็ว

วอร์รูม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลภาพรวมของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านการเงิน ระบบการบริหารภายในและภายนอก รวมทั้งการบริหารบุคลากรในองค์

ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ประมวลทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ
 • ใช้เวลาน้อย ช่วยประหยัดเวลาในการประมวลผลภาพรวมขององค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการและขั้นตอนสำคัญในการประมวลผลภาพรวมของธุรกิจ

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458