ประวัติของบริษัท

บริษัท โกลบอล โปร บิซิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ โดยรวบรวมที่ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้าและการพัฒนาองค์กร

เราพร้อมส่งมอบบริการในรูปแบบของ

 1. การให้คำปรึกษา
 2. การประชุมการปฏิบัติการ
 3. การจัดอบรมบุคลากร
 4. การจัดทำวิจัยทางธุรกิจ
 5. การจัดสัมมนาเชิงกลยุทธ์
 6. การจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของพนักงานและความคิดเห็นของลูกค้า

เพื่อปรับปรุง กระบวนการทำงานขององค์กรด้วยทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพและมีประสบการณ์ การให้คำปรึกษาแก่องค์กรชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านสามารถแข่งขันและเติบโตในธุรกิจได้ในระยะยาว

หากองค์กรของท่านมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการธุรกิจ ยกระดับการบริหารการจัดการองค์กรการจัดการธุรกิจให้อยู่ในระดับสากลและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือท่านบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

Vision วิสัยทัศน์

บริษัท โกลบอล โปร บิสสิเนสส์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “จีพีบีเอส” กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรและการพัฒนาองค์กรโดยทั่วไป โดยได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของบริษัท หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ 

Mission พันธกิจ

 1. ขยายการให้บริการในด้านต่างๆ ของบริษัทไปสู่องค์กรทั้งภาคราชการและเอกชน
 2. ขยายตลาดการให้บริการไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรด้านการให้คำปรึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. พัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง และ เพิ่มเติมให้ทันสมัยเพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
 5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่บริษัทมีกับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและผู้สนใจทั่วไป

สีเขียว

การคิด สร้างสรรค์รูปแบบ แนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มี เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นเลิศเหนือความคาดหวัง

สีฟ้า

การทำความ เข้าใจในแต่ละปัญหาของลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเสนอแนวทางดำเนินการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าภายใต้การจัดการ ที่เป็นระบบ มีแบบแผนที่ง่ายต่อการเข้าใจและนำไปดำเนินการ

สีเหลือง

การแก้ไขปัญหาของลูกค้าภายใต้การมองภาพองค์รวมของปัญหาด้วยมุมมองที่ดี เพื่อสร้างเสริมแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างดี

"The Key to Business Excellence"

Contact us & Location

ADDRESS : Senanikhom 1 Road, Ladphrao, Bangkok,Thailand 10230.

EMAIL : Service@gpbs.co.th

TEL : +66(0) 88 662 9322

         +66(0) 276 49458