วีระบุรุษ ของธุรกิจ

ภาค 1/3

ทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าอยากเป็นวีระบุรุษ (Heroes) เพราะผู้ที่เป็นวีระบุรุษ จะเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติ ได้รับการยอมรับนับถือในวงกว้าง มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าตอบแทนที่ดี

https://unsplash.com/

เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “สถานการณ์สร้างวีระบุรุษ” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ท่านวางตัวอย่างไรในสถานการณ์นั้น ถ้าวางตัวเป็นผู้ตามสถานการณ์ ก็คงไม่เรียกว่า วีระบุรุษ ในทางกลับกันถ้าท่านวางตัวอยู่ในฐานะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ และสามารถปฏิบัติภารกิจนั้นๆสำเร็จลุล่วงไปตามแผนงานที่วางแผนไว้ ท่านก็จะกลายเป็นวีระบุรุษ ช่องว่างของคำว่า ผู้นำกับความสำเร็จ ก็คือคำว่า ” ปฏิบัติภารกิจ” ประเด็นสำคัญ จะปฏิบัติภารกิจอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ จนกลายเป็นวีระบุรุษ

https://unsplash.com/

จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติภารกิจ คือ ท่านต้องวางตัวในฐานะ ผู้นำที่ให้บริการธุรกิจ (Service Leadership) อาจแบ่งประเภทการบริการได้เป็น 3 ประเภท

https://unsplash.com/

ประเภทที่ 1 : ให้บริการ การพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิด แบบเถ้าแก่ คือรอบรู้แนวคิดธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การบริหารบุคคล การบริหารการผลิตสินค้า และบริการ การบริหารการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้บุคจลากรเข้าใจบริบทของธุรกิจ

https://unsplash.com/

ประเภทที่ 2 : ให้บริการด้านพัฒนาองค์กร เน้นการออกแบบองค์กร ให้มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆ

( Virtual Organization) ตลอดจนการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน (Digital Platform) เข้ามาช่วยงานด้านปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคคลากรไปทำงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Project Base)

https://unsplash.com/

ประเภทที่ 3 : ให้บริการด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ทั้งที่เป็นตัวเงิน อาทิ ลดรายจ่าย, เพิ่มผลผลิต, เพิ่มรายได้ ตลอดจนผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ ความพึงพอใจ ของพนักงาน และหรือ ความพึงพอใจของลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *